Dozvole

Uredovno vrijeme za stranke:
Trg bana J. Jelačića 1 (1. kat)
SRIJEDA  12.00 - 16.30 sati i PETAK  8.00 - 12.00 sati
Podnošenje zahtjeva / soba 24:
PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK  07.30 - 15.00 sati, SRIJEDA 7.30 - 17.00 sati, PETAK  7.30 - 13.00 sati
(pauza od 11.00 do 11.30 sati) ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI (NN BROJ 153/2013)
POPIS TIJELA KOJA UTVRĐUJU POSEBNE UVJETE ZA PROVEDBU ZAHVATA ZA LOKACIJSKU DOZVOLU
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu Karlovac Vranicanijeva 4
2. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Karlovac, Karlovac Vranicanijeva 4
3. Policijska uprava Karlovačka, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite Karlovac Trg hrvatskih redarstvenika 6
4. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Vodovod Karlovac Gažanski Trg 8
5. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Kanalizacija Karlovac Gažanski Trg 8
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Karlovac obala Račkog bb
7. Gradska toplana d.o.o. Karlovac Karlovac Tina Ujevića 7
8. Montcogim plinara d.o.o. Karlovac V. Mačeka 26 a
9. Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - javne površinei javna higijena, Banjavčićeva 9
10. Županijska uprava za ceste, Barilović, Belajske poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa
11. Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Karlovac Karlovac Banija 37
12. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb Zagreb Vončinina 3
13. Komunalno Duga Resa d.d. Duga Resa Kolodvorska 1
14. HEP ODS, Elektra Karlovac Karlovac V. Mačeka 44
15. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Kupa" Karlovac Obala Račkog 10
16. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Zagreb ul. Gr. Vukovara 220
17. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Karlovac, Križanićeva 11
18. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb Jurišićeva 13 (pp162)
19. HT Hrvatski telekom, Slavonska avenija 6/VIII, Zagreb 
20. JANAF d.d., Sektor strateškog razvoja i investicija Zagreb ul. Grada Vukovara 14
21. Plinacro d.o.o. Zagreb Savska 88 a
22. Hrvatskešume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Karlovac Karlovac Put D. Trstenjaka 1
23. Autocesta Rijaka-Zagreb Zagreb Koturaška cesta 43
24. HŽ-Hrvatske željeznice, Služba za pregled tehničke dokumentacije Zagreb Mihanovićeva 12
25. Ministarstvo poljoprivrede, Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta Zagreb ul. Grada Vukovara 78
26. Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarski ured Karlovac, Veterinarska inspekcija Karlovac V. Mačeka 26
27. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarsku inspekciju Zagreb Miramarska 24
28. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog prometa Zagreb Prisavlje 14 (pp 256)
29. HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Kupska 4
30. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Ispostava Karlovac, Karlovac, Trg M. Sufflaja br. 1 
31. Republika Hrvatska, Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, Grič 3
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana