Gradske četvrti / Mjesni odbori


Što su gradske četvrti i mjesni odbori?
Gradske četvrti i mjesni odbori su način neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog interesa za život i rad. Gradske četvrti i mjesni odbori imaju svoje područje s utvrđenim granicama i pravne su osobe. GČ i MO čine svi građani koji imaju prebivalište na tom području, a punoljetni građani biraju svoje predstavnike u vijeće gradske četvrti ili mjesnog odbora na period od četiri godine. Svaki GČ ili MO utvrđuje probleme i potrebe na svom području i prioritete njihovog rješavanja, a riješava ih uz pomoć gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova, udruga i sl. Svaki građanin dobrodošao je sudjelovati u radu gradske četvrti ili mjesnog odbora.

Gradske četvrti (12)

GČ: Banija  
Broj stanovnika:  2815
Sjedište:   dr. A. Starčevića 20
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Saša Kosec
   
 
GČ: Dubovac
Broj stanovnika:  1960
Sjedište:  Dubovac 17
Telefon:      
e-mail:  
Predsjednik:  Snježana Cindrić
 
GČ: Grabrik  
Broj stanovnika:  3523
Sjedište:  Kneza Branimira 15
Telefon:    
E mail:  
Predsjednik:  Dragan Božičević
 
GČ: Mostanje  
Broj stanovnika:  1112
Sjedište:  Mostanje 94 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Marija Goršić
 
GČ: Rakovac  
Broj stanovnika:  3086
Sjedište:  Domobranska 20c 
e-mail:  
Telefon:    
Predsjednik:  Drago Šibenik
   
GČ: Turanj  
Broj stanovnika:  2425
Sjedište:  Braće Gojak 4  
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Sabina Protulipac 


 
GČ: Drežnik-Hrnetić  
Broj stanovnika:  1834
Sjedište:  Dubrovačka 5b 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Matija Juran
   
GČ: Gaza  
Broj stanovnika:  1775
Sjedište:  Gažanski trg 11
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Alen Softić
   
GČ: Luščić-Jamadol  
Broj stanovnika:  3440
Sjedište:  Medovićeva 5c 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Tomislav Katić
   
GČ: Novi Centar  
Broj stanovnika:  5091
Sjedište:  Ivana Meštrovića 10 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Ivana Mehle
   
GČ: Švarča  
Broj stanovnika:  2964
Sjedište:  Trg sv. F. Ksaverskog 2 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Petra Rakocija
   
GČ: Zvijezda  
Broj stanovnika:  3242
Sjedište:  Gundulićeva 9  
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Željko Grubiša 

Mjesni odbori (26)

MO: Popović Brdo  
Broj stanovnika:  355
Sjedište:  Popović Brdo 30b 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik: Viktor Blažević
   
MO: Cerovac Vukmanićki  
Broj stanovnika:  787
Sjedište:  Cerovac V. 58
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Sanja Jukić
   
MO: Gornje Mekušje  
Broj stanovnika:  466
Sjedište:  Mekušanska cesta 63 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Ana Hajsan
   
MO: Gradac  
Broj stanovnika:  403
Sjedište:  Gradac 31
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Darija Barac
   
MO: Kamensko  
Broj stanovnika:  452
Sjedište:  Kamensko 73b
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Maja Jakić Grubešić
   
MO: Ladvenjak-Selišće  
Broj stanovnika:  402
Sjedište:  Ladvenjak 56b
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Marica Plavetić
   
MO: Mahično-Tuškani  
Broj stanovnika:  1342
Sjedište:  Mahično 92
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Josip Kekić
   
MO: Mala Švarča  
Broj stanovnika:  769
Sjedište:  Mala Švarča 84
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Ivana Mihalić
   
MO: Pokupska dolina  
Broj stanovnika:  679
Sjedište: Donje Mekušje 33
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Ivica Klarić
   
MO: Sjeničak-Utinja  
Broj stanovnika:  208
Sjedište:  Gornji Sjeničak 260
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Petar Linta
   
MO: Šišljavić  
Broj stanovnika:  483
Sjedište:  Šišljavić 71
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Franjo Vukić
   
MO: Velika Jelsa  
Broj stanovnika:  1539
Sjedište:  Donja Jelsa 186
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Danijel Bezjak
   
MO: Zadobarje  
Broj stanovnika:  315
Sjedište:  Zadobarje 39
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Stjepan Priselac

 
MO: Borlin  
Broj stanovnika:  1432
Sjedište:  V. Bogovića 12
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Tomislav Butala
   
MO: Donje Pokupje  
Broj stanovnika:  474
Sjedište:  Donje Pokupje 72
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Vladimir Vinski
   
MO: Gornje Stative  
Broj stanovnika:  393
Sjedište:  Gornje Stative 1a 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Branko Gudasić
   
MO: Kablar  
Broj stanovnika:  247
Sjedište:  Kablar 10 
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Ljiljana Mance
   
MO: Knez Gorica  
Broj stanovnika:  106
Sjedište:  Knez Gorica 40a
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Iva Beljan Palajsa
   
MO: Logorište  
Broj stanovnika:  306
Sjedište:  Logorište 38
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednica:  Matko Živčić
   
MO: Mala Jelsa  
Broj stanovnika:  276
Sjedište:  Mala Jelsa 9a
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Jadranko Grčić
   
MO: Orlovac  
Broj stanovnika:  861
Sjedište:  Rečička 55
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Sanja Crnković
   
MO: Rečica  
Broj stanovnika:  1015
Sjedište:  Luka Pokupska 9
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Renata Gojšić
   
MO: Skakavac  
Broj stanovnika:  543
Sjedište:  Skakavac 48c
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Alen Cekurić
   
MO: Tušilović  
Broj stanovnika:  717
Sjedište:  Tušilović 86
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  nije izabran
   
MO: Vukmanić  
Broj stanovnika:  194
Sjedište:  Vukmanić 88
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Tomica Beljan
   
MO: Zagrad - Kalvarija - Vučjak  
Broj stanovnika:  753
Sjedište:  Kalvarija 7b
Telefon:    
e-mail:  
Predsjednik:  Jasna Požar


 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana