Savjet mladih

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Karlovca. Osobitu ulogu Savjet mladih imati će u provođenju i praćenju Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2020.-2023. godine u direktnom radu sa mladima iz udruga, gradskih četvrti i mjesnih odbora te svim mladima koji im se obrate sa nekom idejom i inicijativom.
Osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih, te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih uređuju se Zakonom o savjetima mladih (Narodne novine, 41/14). Cilj ovoga Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članovi Savjeta mladih su mlade osobe u dobi od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, s prebivalištem ili boravištem na području grada Karlovca te se biraju na vrijeme od tri godine. Savjet mladih Grada Karlovca broji 9 članova i 9 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. 6. saziv Savjeta mladih Grada Karlovca konstituiran je 14. travnja 2022. na mandat od 3 godine.
Službeni kanali za komunikaciju te praćenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Karlovca su:
E-mail: savjetmladih@karlovac.hr
Facebook: https://www.facebook.com/SavjetMladihGradaKarlovca
Instagram: https://www.instagram.com/savjetmladih_ka/
Filip Trezner predsjednik Savjeta mladih
26. ožujka 2015.Filip Trezner predsjednik Savjeta mladihAktivnosti Savjeta mladih svi zainteresirani pratiti mogu na webu stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr i facebook stranici Savjet mladih Grada Karlovca.