Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom


pročelnica: Tatjana Gojak, dipl. iur.
tel: 047 / 628 - 107
e-mail: tanja.gojak@karlovac.hr

 • sređivanje vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na gradskim nekretninama
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa za gradske infrastrukturne projekte
 • sudjelovanje u postupcima koji se vode za povrat imovine sukladno postojećem Zakonu
 • suradnja s nadležnim ministarstvom zaduženim za upravljanje državnom imovinom
 • pripremu i pokretanje postupaka izvlaštenja
 • vođenje registra gradskih nekretnina i upis istih u zemljišno knjižni uložak
 • utvrđivanje prijedloga, planova, akata i ugovora koji se odnose na stjecanje nekretnina te na upravljanje i raspolaganje gradskim nekretninama
 • osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva
 • evidencija stanova i najmoprimaca stanova te poslovi utvrđivanja visine najamnine
 • priprema materijala nadležnom povjerenstvu za dodjelu gradskih stanova u najam
 • evidencija poslovnih prostora u vlasništvu Grada te raspolaganja istim
 • zakup javnih površina
 • sudjelovanje u postupcima nove katastarske izmjere i osnivanja novih zemljišnih knjiga za pojedine katastarske općine

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
Izmjena i dopuna Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 3/138/15)
NAJAM GRADSKIH STANOVA
Pravilnik o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.4/105/137/132/167/16)
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.7/10)
UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA

Odluka o upravljanju poslovnim prostorom  (Glasnik br. 04/032/123/164/16)
Odluka o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 15/15)
ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Odluka o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 07/114/1206/1212/15)
UPRAVLJANJE STARIM GRADOM DUBOVCEM
Odluka o prigodnom korištenju dijela prostora u Starom gradu Dubovcu (Glasnik br. 05/12)