Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom


v.d. pročelnica: Marina Golubić, dipl. iur.
tel: 
e-mail: 
marina.golubic@karlovac.hr
 • sređivanje vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na gradskim nekretninama
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa za gradske infrastrukturne projekte
 • sudjelovanje u postupcima koji se vode za povrat imovine sukladno postojećem Zakonu
 • suradnja s nadležnim ministarstvom zaduženim za upravljanje državnom imovinom
 • pripremu i pokretanje postupaka izvlaštenja
 • vođenje registra gradskih nekretnina i upis istih u zemljišno knjižni uložak
 • utvrđivanje prijedloga, planova, akata i ugovora koji se odnose na stjecanje nekretnina te na upravljanje i raspolaganje gradskim nekretninama
 • osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva
 • evidencija stanova i najmoprimaca stanova te poslovi utvrđivanja visine najamnine
 • priprema materijala nadležnom povjerenstvu za dodjelu gradskih stanova u najam
 • evidencija poslovnih prostora u vlasništvu Grada te raspolaganja isti
 • sudjelovanje u postupcima nove katastarske izmjere i osnivanja novih zemljišnih knjiga za pojedine katastarske općine

ODLUKA O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM KORONAVIRUSA NA PODRUČKU GRADA KARLOVCA!

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA NAJAM GRADSKIH STANOVA / uvjeti i mjerila
UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA UPRAVLJANJE STARIM GRADOM DUBOVCEM