Javni natječaji / oglasi za radna mjesta

7. srpnja 2021.Javni natječaj za radno mjesto: referent za poslove pisarnice i arhivePrijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Grad Karlovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto: Ured gradonačelnika, referent za poslove pisarnice i arhive, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, u roku od 8 dana od dana objave natječaja „Narodnim novinama“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
7. srpnja 2021.Javni natječaj za radno mjesto: viši stručni suradnik za razrez prihodaPrijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno na adresu: Grad Karlovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, vježbenik - viši stručni suradnik za razrez prihoda, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
7. srpnja 2021.Javni natječaj za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Grad Karlovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, referent komunalni i prometni redar, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, u roku od 8 dana od dana objave natječaja „Narodnim novinama“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
7. srpnja 2021.Javni natječaj za radno mjesto: viši stručni suradnik za prostorno planiranje i uređenje gradaPrijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno na adresu: Grad Karlovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, vježbenik - viši stručni suradnik za prostorno planiranje i uređenje grada, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
15. lipnja 2021.Oglas za radno mjesto: administrativni tajnik projekta „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“ Rok prijave 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana