Služba za unutarnju reviziju


pročelnica: Jasminka Maslek, dipl. oec.
tel: 047 / 628 - 163
e-mail: jasminka.maslek@karlovac.hr

  • procjena sustava unutarnjih kontrola, davanje neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja u upravnim tijelima Grada Karlovca, u korisnicima proračuna u nadležnosti grada te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Karlovca
  • izrada strateškog i godišnjeg plana revizije
  • unutarnja revizija i izrada izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i davanje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava te praćenje provedbe preporuka
  • posebne revizije na zahtjev gradonačelnika ili po potrebi
  • druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima ili po nalogu gradonačelnika