Upravni odjel za proračun i financije


pročelnica: Lidija Malović, dipl. oec 
tel: 047 / 628-125
e-mail:
 lidija.malovic@karlovac.hr
 • izrada akata u pripremi donošenja proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, izvješćivanje nadležnih tijela
 • priprema dokumentacije za zaduživanje, izvješćivanje o zaduženjima i jamstvima Grada
 • izrada odluka i rješenja iz područja gradskih poreza
 • fakturiranje, naplata i evidencija gradskih prihoda
 • knjigovodstvenio analitička evidencija
 • blagajničko poslovanje, obračun plaća i izvješćivanje Porezne uprave
 • obračuna PDV-a, izvješćivanje Porezne uprave
 • računovodstvo proračuna odnosno glavne knjige
 • izrada financijskih izvješća – kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih i konsolidiranih financijskih izvješća
 • kontrola financijske dokumentacije za plaćanje
 • platni promet
 • lokalna riznica
 • utvrđivanje poreza na nekretnine
 • naplata lokalnih poreza i doprinosa
 • ovrha javnih davanja
 • ovrha nejavnih davanja i vođenje sudskih postupaka radi naplate prihoda
 • informatizacija gradske uprave
 • koordinacija uspostave, ustrojavanja  i praćenja financijskog upravljanja i kontrola gradskih upravnih tijela, ustanova i tvrtki