Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Dario Greb, dipl.ing.prom. 
tel: 047 / 628 - 118
e-mail: dario.greb@karlovac.hr

 
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu obavlja sljedeće stručne poslove:
1. komunalno gospodarstvo
2. komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i obavljanja nadzora sukladno pozitivnim zakonskim propisima, prometno redarstvo i poljoprivredno redarstvo
3. održavanje komunalne infrastrukture
4. održavanje objekata u vlasništvu Grada
5. prometno tehnički poslovi, održavanje nerazvrstanih cesta 
6. poslovi vezani za geoinformacijski sustav komunalne i druge infrastrukture
7. utvrđenje komunalnog doprinosa i naknade za legalizaciju
8. utvrđivanje komunalne naknade i spomeničke rente
9. dopuštenja i utvrđivanja uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča na građevinama i druge urbane opreme na zgradama
10. dopuštenja i utvrđivanja uvjeta za korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
11. obavljanje i drugih poslova koji se odnose na komunalno gospodarstvo, 
12. poslove koji se odnose na mjesnu samoupravu (obavlja stručne, administrativne poslove vezane uz rad i funkcioniranje mjesnih odbora i gradskih četvrti)
13. izradu programa, akata, te ostale dokumentacije, vođenje potrebnih evidencija iz područja nadležnosti odjela i izradu propisanih izvješća
 
JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ
Vozni red
Cijene karata po zonama


Cjenik komunalnih usluga Vlastitog pogona
Odluka o komunalnoj naknadi
Obrazac za prijavu komunalne naknade
Odluka o visini vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade
Karta zona komunalne naknade
Odluka o komunalnom doprinosu
Izmjene i dopune / 4. srpanj 2002
Izmjene i dopune / 13. veljače 2003.

Odluka o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca 

Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca u gradu Karlovcu
Dozvoljene lokacije za pse bez povodnika
Odluka o komunalnom redu
Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Karlovca (GGK br. 9/03).
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Karlovca GGK br.03/10)
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
Registar nerazvrstanih cesta 
Rješenje o cijeni naplate parkiranja u gradu Karlovcu
(Napomena: poslove organiziranja i naplate parkiranja na području grada Karlovca obavlja tvrtka Mladost d.o.o.)