e-Usluge

Kodeks ponašanja

Sukladno obvezi prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa – izjave vijećnika sukladno članku 4. Zakona i Kodeks ponašanja vijećnika. 

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća

Izjave: