Javna nabava

Javna nabava je provođenje postupaka sukladno zakonom utvrđenim pravilima, prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave i dr.) koja raspolažu javnim financijskim sredstvima. Javna nabava predstavlja 15 do 20 posto bruto domaćeg proizvoda nacionalnih gospodarstava.
Naručitelji su u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezni poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 160/20, 114/22), Grad Karlovac kao javni naručitelj dužan je postupke javne nabave roba, radova i usluga  objavljivati u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).
 
Jednostavna nabava je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura i nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi već opći akt naručitelja - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.  
 
Postupci javne nabave dostupni su na poveznici  https://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/javna-nabava-65/postupci/304
 
Postupci jednostavne nabave dostupni su na poveznici: https://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/javna-nabava-65/postupci-jednostavne-nabave/328
 
  
NAVOD O SUKOBU INTERESA
 
 Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi  (NN 160/20, 114/22; u daljnjem tekstu: Zakon) Grad Karlovac kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:
„Sukladno odredbama članka 75. do članka 83. Zakona, ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.“
 
  
Pravni i zakonodavni okvir
 
Zakoni
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 i 114/22) - ZJN 2016
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13, 127/13, 74/14, 98/19, 41/21)
Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18)
 
Provedbeni akti
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/20)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20, 30/23)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017, 19/23)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)
Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/2017)
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/2018)
 
 
Korisne poveznice