Javna nabava

 
Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – pa tako i Gradu Karlovcu.
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Grad Karlovac kao javni naručitelj dužan je postupke javne nabave roba, radova i usluga  objavljivati u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).
 
Postupci javne nabave dostupni su na poveznici  https://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/javna-nabava-65/postupci/304
 
Postupci jednostavne nabave dostupni su na poveznici: https://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/javna-nabava-65/postupci-jednostavne-nabave/328
OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA GRADA KARLOVCA!

SUKOB INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  ("Narodne novine" broj: 120/16) Grad Karlovac kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:
Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Karlovac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana