Gospodarenje imovinom

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
Izmjena i dopuna Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 3/13, 8/15)

NAJAM GRADSKIH STANOVA
Pravilnik o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.4/10, 5/13, 7/13, 2/16, 7/16)
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.7/10)

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA
Odluka o upravljanju poslovnim prostorom  (Glasnik br. 04/03, 2/12, 3/16, 4/16)
odluka o smanjenju visine takupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca u 2018. godini (Glasnik br. 18/17)
Odluka o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 15/15)

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Odluka o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 07/11, 4/12, 06/1212/15, 10/16)

UPRAVLJANJE STARIM GRADOM DUBOVCEM
Odluka o privremenom korištenju dijela prostora u „Starom gradu Dubovcu“ (Glasnik 10/15 i 3/16.)

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA  2017. GODINU ZA PODRUČJE GRADA KARLOVCA