Kultura

Rezultati PJPK 2021.
Izmjene plana raspodjele PJPK 2021.
Kulturna vijeća 2021. - 2024.
Rezultati PJPK 2022.
Obrazac - izvješće programi PJPK 2022.
Obrazac - izvješće baština PJPK 2022.
Obrazac - izmijenjeni proračun programa PJPK 2022.
Prve izmjene i dopune PJPK 2022.
Druge izmjene i dopune PJPK 2022.

Rezultati PJPK 2023.
Zapisnici - PJPK 2023.
   

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA 

Temeljem čega se objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Karlovca?
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Karlovca se objavljuje na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=75 ), Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa i načinu financiranja javnih potreba u kulturi grada Karlovca, KLASA: 020-04/18-01/316, URBROJ: 2133/01-08-02/02-18-1 koju je donio Gradonačelnik dana 8.5.2018. godine i dopune Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa i načina financiranja javnih potreba u kulturi grada Karlovca, KLASA: 020-04/18-01/316, URBROJ: 2133/01-08-02/02-18-2 koju je donio Gradonačelnik dana 9.7.2018. godine, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 020-04/19-01/59, URBROJ: 2133/01-08-01/04-19-1 od 28.1.2019., Posebnih kriterija za pojedine djelatnosti kulturnih vijeća Grada Karlovca, Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13) i Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Što su javne potrebe u kulturi i što se smatra interesom za grad Karlovac?
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Karlovca jesu kulturne djelatnosti, programi, manifestacije i projekti od interesa za Grad Karlovac. Od interesa za Grad Karlovac smatrat će se programi stručno utemeljeni i vođeni, visoke razine kvalitete, kreativni i inovativni, naglašeno ekonomični, koji se odvijaju u kontinuitetu, koji svojom kvalitetom nadilaze mjesni karakter i doprinose kvaliteti i raznovrsnosti kulturne ponude na čitavom području Grada Karlovca te visokom umjetničkom vrijednošću i estetskom razinom kulturu Grada Karlovca stavljaju u nacionalni ili europski kontekst.

Tko može podnijeti prijavu?
Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju javne ustanove, fizičke i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Grada Karlovca, udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno organizacije upisane u drugi odgovarajući registar, koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti u kulturi te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, te vjerske zajednice s područja Grada Karlovca.

Kada se prijavljuju programi?
Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Karlovca raspisuje se jedanput godišnje.

Kako se prijavljuju programi?
Sve prijave moraju biti pisane hrvatskim jezikom i u potpunosti elektronički ispunjene na obrascima preuzetim s mrežne stranice: www.karlovac.hr. Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži:
1. u potpunosti ispunjen obrazac prijavnice
2. svu obveznu popratnu dokumentaciju
Popis obvezne popratne dokumentacije objavljen je u Uputama za prijavitelje, objavljenim na na mrežnoj stranici www.karlovac.hr.

Što se smatra nepotpunim prijedlogom programa?
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno uputama, koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku u navedenome roku, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, koje nisu potpisane i ovjerene pečatom organizacije prijavitelja, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Gradu Karlovcu neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Karlovca.

Tko donosi odluku o financiranju programa?
Stručno kvalitativno vrednovanje i ocjenu prijava podnesenih po Pozivu provode kulturna vijeća Grada Karlovca, a sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13). Nakon provedenog postupka stručnog kvalitativnog vrednovanja i ocjene prijava, kulturna vijeća Zapisnikom utvrđuju popis programa čije se sufinanciranje predlaže s prijedlozima iznosa financijske potpore. Temeljem provedene procjene kvalitete prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Poziva, kulturna vijeća će sastaviti privremenu listu odabranih projekata, prema bodovima koje su postigli u procesu procjene. Privremena lista sastoji se od prijava rangiranih prema broju bodova, čiji zatraženi iznos zajedno ne premašuje ukupni planirani iznos Poziva. Uz privremenu listu, temeljem bodova koje su ostvarile tijekom procjene, kulturna vijeća će sastaviti i rezervnu listu odabranih projekata za dodjelu sredstava. Rezervna lista sastoji se od projekata koji su u postupku ocjenjivanja ostvarili minimalni broj bodova propisanih Pozivom, ali zbog ograničenih financijskih sredstava nisu privremeno odabrani. Ukoliko se neki od odabranih projekata s privremene rang liste iz nekog razloga ne ugovori, zamjenjuje se prvom sljedećom projektnom prijavom s rezervne liste koja se uklapa u raspoloživi financijski okvir. Na temelju prijedloga kulturnih vijeća konačnu odluku o odabiru programa za sufinanciranje donosi Gradsko vijeće Grada Karlovca.

Kakav je postupak sklapanja ugovora o korištenju proračunskih sredstava?
Ugovor se sklapa na temelju odluke o odabiru programa za sufinanciranje koju donosi Gradsko vijeće Grada Karlovca. Sredstva odobrena ugovorom korisniku se isplaćuju na temelju podnesenog zahtjeva za isplatu sredstava, sastavljenog u formi općeg dopisa. Prije potpisivanja ugovora, korisnik je dužan u Upravni odjel za društvene djelatnosti dostaviti:
• potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi, porezi i druga davanja prema državnom proračunu i proračunu JLPS
• Presliku uvjerenja nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja – uvjerenje se može podići i putem sustava e-građani, te poslati elektroničkom poštom.

Kakav je postupak izvještavanja?
Program/ projekt se mora provesti u tekućoj proračunskoj godini i odobrena sredstva moraju biti namjenski utrošena do 31.12. u godini za koju je potpisan Ugovor. Korisnik je dužan voditi preciznu evidenciju svih računa nastalih tijekom provedbe programa.
U roku od mjesec dana nakon završetka provedbe programa korisnik je dužan Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Karlovca dostaviti dokumentirano programsko (opisno) i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava. Spomenuto izvješće mora se nadležnom upravnom odjelu dostaviti najkasnije do 31.1. naredne godine od one za koju su sredstva odobrena. Navedeni obrasci izvješća objavljeni su na mrežnim stranicama www.karlovac.hr i čine dio natječajne dokumentacije. Ovom Obrascu potrebno je priložiti popratnu dokumentaciju: za bezgotovinska plaćanja – preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika te pripadajući izvod o izvršenom plaćanju; za gotovinska plaćanja – preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i preslike blagajničkog izvješća, te ostalu dokumentaciju - putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i sl.).