Zaštita potrošača

Na razini Europske unije postoji politika zaštite potrošača koja predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštite prava potrošača. U postupku implementacije smjernica EU iz područja zaštite potrošača Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača kojim je i jedinicama lokalne samouprave dana obaveza da na svom području poduzimaju mjere i aktivnosti iz tog područja. Osim toga, Hrvatski sabor je donio i Nacionalni program zaštite potrošača u čijoj provedbi su dužne sudjelovati i jedinice lokalne samouprave. Prema članku 25. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14,110/15 i 14/19) jedinice lokalne samouprave koje odlučuju o pravima i obvezama potrošača  - korisnika javnih usluga dužne su osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a odluke o pravima potrošača donose se nakon mišljenja savjetodavnog tijela. Temeljem ove odredbe Gradsko vijeće Grada Karlovca osnovalo je Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac („Glasnik Grada Karlovca“ broj 22/21), a u čijem sastavu su:
Miroslav Delić, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača grada Karlovca „Korana“
Alen Kristović, Udruga suvlasnika stanara Grada Karlovca
Ivana Fočić, Grad Karlovac
Kruno Šobot, Grada Karlovac
Brigita Palajsa-Škarjak, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Karlovac
Matija Puljar, Hrvatska obrtnička komora-Županijska komora Karlovac-Udruženje obrtnika Grada Karlovca
Marina Jarnjević, Gradsko vijeće Grada Karlovca
Mario Goršić, Gradsko vijeće Grada Karlovca
Željko Miličević, Matica umirovljenika Karlovac 
O problematici zaštite potrošača i načinu na koji mogu dobiti pomoć, građani se mogu informirati na stranicama Ministarstva gospodarstva, poveznica: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/.
Na području Karlovca djeluje udruga za zaštitu potrošača „Korana“, Kneza Branimira 15, Karlovac, čije djelovanje se može pratiti na:
https://www.facebook.com/Udruga-za-za%C5%A1titu-potro%C5%A1a%C4%8Da-Grada-Karlovca-Korana-363099847179402/ .