Upravni odjel za poslove gradonačelnika


Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice: Dijana Kujinek, mag. nov.
tel: 047 / 628 - 104
e-mail: dijana.kujinek@karlovac.hr 

Upravni odjel za  poslove gradonačelnika obavlja sljedeće stručne poslove:

1. stručne i administrativno-tehničke poslove vezane za rad gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika, radna tijela gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća
2. stručne i organizacijske poslove za potrebe gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, zajednicama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima
3. poslove izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela
4. izvještava javnost o radu gradonačelnika i gradske uprave, komunicira s medijima, informira javnost o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provodi medijske kampanje i događanja vezana za rad gradske uprave, koordinira odnose s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, vrši analizu medijskih objava
5. priprema vizualna rješenja za promotivne aktivnosti Grada, koordinira promotivne i edukacijske aktivnosti Grada
6. obavlja poslove protokola prilikom službenih i svečanih susreta s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada
7. surađuje s trgovačkim društvima, ustanovama, zajednicama i ostalim institucijama na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja
8. poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima
9. priprema i organizira međugradsku i međunarodnu suradnju
10. informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama
11. ažuriranje mrežnih stranica Grada
12. vatrogastvo, zaštita od požara i civilna zaštita
13. savjetodavne i stručne poslove za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
14. priprema sjednice Gradskog vijeća
15. pripremu, tiskanje i distribuciju Glasnika Grada Karlovca
16. ostvarivanje prava nacionalnih manjina
17. poslovi zaštite na radu
18. pravne, kadrovske, administrativne, tehničke i pomoćne poslove
19. praćenje poslovanja ustanova
20. priprema predmeta za vođenje sudskih sporova te vođenje evidencije o sudskim sporovima i plaćanju sudskih i javnobilježničkih pristojbiPLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE