Odluka o odabranim projektima KAkvart 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 026-01/19-01/02
URBROJ: 2133/01-03/04-19-6
Karlovac, 6. ožujka 2019.                 
  
Na temelju članka 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/15 – potpuni tekst, 3/18 i 13/18) i te prijedloga Povjerenstva za pregled, vrednovanje, ocjenu i odobravanje prijavljenih (kandidiranih) projekata jedinica mjesne samouprave Grada Karlovca „KAkvart“ za 2019.g. od 6. ožujka 2019.g. Gradonačelnik Grada Karlovca donio je sljedeću
O D L U K U
 I.
Prihvaćaju se i odobravaju projekti jedinica mjesne samouprave Grada Karlovca koji će se u 2019. godini sufinancirati iz proračuna Grada Karlovac – program „KAkvart“
Društveni:
Mjesni odbor „Orlovac“ – projekt „Proslava Dana MO Orlovac“, u iznosu 25.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Kablar“ – projekt „Županijski kup u lovnom streljaštvu“, u iznosu 70.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Rečica“ – projekt „Rečičke ljetne večeri“, u iznosu 55.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Velika Jelsa“ – projekt „10. vatrogasno natjecanje sa zaprežnim špricama“, u iznosu 28.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Gradac“ – projekt „Centralna proslava Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca za Grad Karlovac i obilježavanje 60 godina DVD-a Gradac“, u iznosu 10.000,00 kuna,
Gradska četvrt „Drežnik – Hrnetić“ – projekt „Bogu na slavu i Domovini na čast“, u iznosu 50.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Šišljavić“ – projekt „Dalmacija u mom kraju“ – proslava blagdana Sv. Josipa radnika u Šišljaviću, u iznosu 50.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Gornje Stative“ – projekt „Kulturno umjetničko manifestacija Ljeto na Dobri“, u iznosu 12.000,00 kuna. 
Komunalni:
Mjesni odbor „Mahično – Tuškani“ – projekt „Sanacija i zamjena pokrova na krovištu Vatrogasnog doma Priselci“, u  iznosu od 30.000,00 kuna,
Gradska četvrt „Mostanje“ – projekt „Rekonstrukcija vodovodnih i elektro instalacija“, u iznosu od 25.000,00 kuna,
Gradska četvrt „Turanj“ – projekt „Uredimo igralište za sretnije djetinjstvo“, u iznosu od 25.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Skakavac“ – projekt „Izgradnja sanitarnog čvora kao popratnog objekta u sklopu Etno zbirke „Pokupska kuća“ – Skakavac“, u iznosu od 19.500,00 kuna,
Mjesni odbor „Borlin“ – projekt „Košarkaško igralište za uličnu košarku“, u iznosu od 20.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Tušilović“ – projekt „Završna faza uređenja društvenog doma“, u iznosu od 20.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Zadobarje“ – projekt „Uređenje prilaza prostorijama Mjesnog odbora Zadobarje i KUD-a Zadobarje“, u iznosu od 20.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Mala Jelsa“ – projekt „Uređenje i adaptacija prostora MO“, u iznosu od 20.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Kamensko“ – projekt „Sanacija limarije krovišta na mrtvačnici Kamensko i popravak limarije na Društvenom domu Kamensko“, u iznosu od 10.000,00 kuna
Gradska četvrt „Novi Centar“ – projekt „ Replika Vukovarskog vodotornja na Šetalištu grada Vukovara“, u iznosu od 40.000,00 kuna
Mjesni odbor „Knez gorica“ – projekt „Uređenje kuhinje Društvenog doma Knez Gorica“, u iznosu od 15.000,00 kuna,
Gradska četvrt „Luščić-Jamadol“ – projekt „Dogradnja dječjeg igrališta“, u iznosu od 35.000,00 kuna,
Gradska četvrt „Švarča“ – projekt „Izgradnja fitnes parka sa šetnicom“, u iznosu od 25.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Pokupska dolina“ – projekt „Popravak ograde, zamjena zaštitne mreže na nogometnom igralištu NK Kupa“, u iznosu od 20.000,00 kuna,
Mjesni odbor „Mala Švarča“ – projekt „Izrada instalacije centralnog grijanja i ugradnja pelet kamina“, u iznosu od 15.000,00 kuna,
Gradska četvrt „Gaza“ – projekt „Upoznajte Gazu“, u iznosu 12.052,00 kuna,
Gradska četvrt „Grabrik“ – projekt „ VremeplovKA“, u iznosu od 32.573,00 kuna,
Gradska četvrt „Zvijezda“ – projekt „ Bicikliram – servisiram“, u iznosu od 15.875,00 kuna. 
II.
Sa Mjesnim odborima i Gradskim četvrtima, pobrojanima u točci I., sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se uređuje dinamika provedbe projekata, doznaka odobrenih sredstava  za sufinanciranje, promocija projekata od strane korisnika, upute stručnih službi za izvedbu projekta, kontrola i način izvještavanja.
 
GRADONAČELNIK
Damir Mandić, dipl.teol.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana