Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca

13.01.2020.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 11. 2. 2020. godine.
Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca ( u daljnjem tekstu: Odluka se propisuje i utvrđuje: kriterij obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja javne usluge, opće uvjete ugovora s korisnicima, popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja na području grada Karlovca za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge, prihvatljiv dokaz o izvršenju javne usluge za pojedinog korisnika, odredbe o načinu izračuna i određivanja cijene, te iznos obvezne minimalne javne usluge za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i podkategorije korisnika koji nisu kućanstvo, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kada korisnici javne usluge koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, odredbe o ugovornoj kazni, način podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru,
odredbe o provedbi Ugovora koji se primjenjuju u  slučaju nastupanja posebnih okolnosti, kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad Karlovac preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu, odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada. Ovom Odlukom također se propisuje i utvrđuje dodjela obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.