Pristup informacijama / Prijava nepravilnosti / Zaštita osobnih podataka

PRISTUP INFORMACIJAMA

službenica za informiranje:
Danijela Družak Rade, mag.iur., viši savjetnik za pravne i kadrovske poslove
Banjavčićeva 9
47 000 Karlovac
tel: 047 628 171
e mail: danijela.druzak.rade@karlovac.hr
 
Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.
--------------------------------------------------------------------------------
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Uvjeti ponovne uporabe informacija
Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Obrasci: VODIČ ZA KORISNIKE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2021.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2020. 
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2019.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2018.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2017.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2016.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2015.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2014.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2013.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2012.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2011.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2010.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2009.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2008.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2007.


PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Kontakt:
Ines Letica Žaja, dipl. iur., voditeljica odsjeka za pravne, opće i kadrovske poslove
Banjavčićeva 9
47 000 Karlovac
tel. 047 628 128
e-mail:  ines.letica.zaja@karlovac.hr 

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u (NN br. 78/15 i 102/19) te Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN br. 78/20) Gradonačelnik Grada Karlovca imenovao je službenicu Ines Leticu – Žaja, dipl.iur., osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Karlovcu.
Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna i proračunskih korisnika, odnosno postupa po prijavljenim nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru te u suradnji s Gradonačelnikom poduzima radnje protiv utvrđenih nepravilnostima ukoliko se utvrde da postoje.

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti Grada Karlovca UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI GRADA KARLOVCA
 
Temeljem članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti  (NN br. 46/22), Gradonačelnik Grada Karlovca je 14. 6. 2022.g. donio Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Gradu Karlovcu (Službeni glasnik Grada Karlovca br. 11/22).
Rješenjem gradonačelnika o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Karlovcu od 12. 7. 2022. za povjerljivu osobu Grada Karlovca imenovana je:
Danijela Družak Rade, mag. iur. - viša savjetnica za pravne i kadrovske poslove Ureda gradonačelnika
Banjavčićeva 9, Karlovac, I. kat, soba br. 25
Tel: 047/ 628 -171
e – mail: danijela.druzak.rade@karlovac.hr
Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Karlovcu je:
Đurđica Lišnjić, mag.ing.prom. – viša stručna suradnica za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje uUpravnog odjela za komunalno gospodarstvo
Banjavčićeva 9, Karlovac, III. kat, soba br. 55
Tel: 047/ 628 -260
e – mail: djurdjica.lisnjic@karlovac.hr

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Grad Karlovcu 
Rješenje o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Karlovcu
Obrazac za prijavljivanje nepravilnosti


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kontakt:
Marina Golubić, dipl. iur.
tel. 628 130
e-mail marina.golubic@karlovac.hr
 
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst). Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Rješenje o imenovaju službenika za zaštitu osobnih podataka
Kodeks ponašanja voditelja obrade
Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
Politika zaštite osobnih podataka
Izjava o povjerljivosti
Izjava ispitanika o privoli davanja podataka

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana