Pristup informacijama / Prijava nepravilnosti / Zaštita osobnih podataka

PRISTUP INFORMACIJAMA

službenica za informiranje
Maja Purgar dipl. pol.
stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada
Banjavčićeva 9
47 000 Karlovac
tel. 047 628 230
e-mail: maja.purgar@karlovac.hr
 
Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.
--------------------------------------------------------------------------------
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Uvjeti ponovne uporabe informacija
Rješenje o imenovanju službenika za informiranje
Obrasci: VODIČ ZA KORISNIKE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2020. 
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2019.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2018.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2017.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2016.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2015.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2014.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2013.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2012.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2011.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2010.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2009.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2008.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2007.


PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Kontakt:
Marina Golubić, dipl. iur.
tel. 628 130
e-mail marina.golubic@karlovac.hr

Sukladno Zakonu u sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), te Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljajnu sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) Grad Karlovac imenovao je Marinu Golubić, službenicu Grada Karlovca, zaduženim za nepravilnosti u Gradu Karlovcu. Osoba  zadužena za  nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te samostalno i u suradnji s gradonačelnikom poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara. 


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kontakt:
Marina Golubić, dipl. iur.
tel. 628 130
e-mail marina.golubic@karlovac.hr
 
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst). Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Rješenje o imenovaju službenika za zaštitu osobnih podataka
Kodeks ponašanja voditelja obrade
Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
Politika zaštite osobnih podataka
Izjava o povjerljivosti
Izjava ispitanika o privoli davanja podataka

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana