Pretražite novosti:

Prijava za sudjelovanje u projektu - Znanjem do posla

07.08.2019.
Prijava za sudjelovanje u projektu - Znanjem do posla
Grad Karlovac je, uz Splitsko-dalmatinsku županiju, partner na projektu UP.02.1.1.06.0085 „Znanjem do posla“ kojeg provodi Centar inkluzivne potpore IDEM.  Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Operativnog program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. putem Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Razdoblje provedbe je od 2. travnja 2019. do  1. listopada 2020.
Cilj projekta je osnaživanje i radna aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a ciljana skupina dugotrajno nezaposleni koji će se projektnim aktivnostima educirati za pomoćnike u nastavi te na taj način doprinijeti razvoju edukacijske inkluzije. Planirano je uključivanje 60 nezaposlenih osoba u tri županije, od čega će 20 kandidata s područja grada Karlovca i Karlovačke županije. Uz dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni dulje od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene dulje od 12 mjeseci) moguće je uključiti osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade iz alternativne skrbi te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu – neovisno o duljini nezaposlenosti, uz odgovarajuće uvjerenje. Obrazovanjem dvadeset nezaposlenih osoba za poslove aktualne i potrebne na tržištu rada na području grada Karlovca, doprinijeti će primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama.  
U gradu Karlovcu provoditi će se aktivnost Stručno osposobljavanje (formalno obrazovanje) za poslove pomoćnika u nastavi kroz koju će se educirati ukupno dvadeset kandidata s područja Karlovca i Karlovačke županije. Radi budućeg rada s djecom s teškoćama u razvoju u ovu edukaciju uključiti će se senzibilizirane osobe s četverogodišnjim obrazovanjem s iskazanim interesom za rad u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Svi zainteresirani mogu iskazati interes za uključivanje u stručno osposobljavanje. Prednost će imati kandidati s izraženom sklonosti trajnog rada u odgojno-obrazovnom sustavu. Profesionalnu selekciju zainteresiranih kandidata provesti će Područni ured HZZ-a Karlovac, a selekcija će biti provedena u razdoblju od 9. do 17. rujna 2019. godine.
Programa stručnog osposobljavanja pomoćnika u nastavi traje 218 sati te se sastoji od teorijskog dijela u trajanju od 114 sata te praktičnog dijela u trajanju od 104 sata, a većim dijelom izvoditi će ga sveučilišni profesori i stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u inkluzivnom obrazovanju koji su ujedno i autori Programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi. Po završetku programa odabrani kandidati pišu završni rad koji se brani pred tročlanom komisijom. Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/-ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama je verificiran za upis zvanja u e-knjižicu. Prema izvedbenom planu teorijski dio osposobljavanja provoditi će se u rujnu i listopadu 2019. s početkom 23. rujna 2019. godine do 29. listopada 2019. Praktični dio osposobljavanja provoditi će se do kraja školske godine 2019./2020. u osnovnim školama Grada Karlovca. Po završetku praktičnog dijela slijedi ispit i podjela uvjerenja. Osposobljavanje je za polaznike u sklopu projekta „Znanjem do posla“ besplatno, a za vrijeme trajanja teorijskog dijela edukacije polaznicima će biti osigurano osvježenje te nadoknada dijela troškova javnog prijevoza u razdoblju trajanja praktičnog dijela osposobljavanja. 
Uvjeti koje zainteresirani kandiadati u trenutku prijave trebaju ispunjavati su:
  • Mladi do 29 godina – nezaposlenost u trajanju od 6 mjeseci i dulje
  • Osobe starije od 30 godina – dugotrajna nezaposlenost u trajanju od 12 mjeseci i dulje
  • Završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • Izuzetna motiviranost za rad s djecom s teškoćama u razvoju 
  • Za prijavu zainteresiranih kandidata potrebno je priložiti:
  • Popunjenu, vlastoručno potpisanu prijavnicu
  • Dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini
  • Presliku osobne iskazniceKao dokaz pripadnosti ciljanoj skupiti potrebno je priložiti potvrdu o nezaposlenosti HZZ-a ili ako kandidat nije u evidenciji nezaposlenih HZZ-a vlastoručno potpisanu Izjavu o nezaposlenosti, a za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade iz alternativne skrbi te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu – neovisno o duljini nezaposlenosti, odgovarajuće uvjerenje kojim dokazuju svoj status
Prijavnicu i Potvrdu/Izjavu o nezaposlenosti moguće je preuzeti na ovoj web stranici (niže), te osobno na porti Grada Karlovca. Ispunjene obrasce potrebno je poslati skenirane na e-mail adresu prosvjeta@karlovac.hr ili predati osobno u pisarnicu Grada Karlovca, zaključno do 5. rujna 2019. uz naznaku Znanjem do posla – prijava na selekciju kandidata. Po obavljenoj selekciji odabrani kandidati biti će obaviješteni o rezultatima.