Glasnik 20 / 2022

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA                                                                                                       str.
 
299. PRORAČUN  Grada Karlovca za 2023. godinu s projekcijama za 2024.-2025.godinu          2107.
 
300. ODLUKA o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu       2288.
 
301. ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o davanju jamstva Grada Karlovca na kreditno zaduženje tvrtki „Gradska Toplana“ d.o.o. Karlovac  2294.
 
302. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca       2295.
 
303. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca      2296.
 
304. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini     2296.
 
305. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini       2308.
 
306. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2023. godini         2309.
 
307. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini         2310.
 
308. PROGRAM razvoja i sigurnost prometa u 2023. godini        2317.
 
309. PROGRAM  upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2023. godini        2319.
 
310. PROGRAM  korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini     2322.
 
311. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2023. godinu  2323.
 
312. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu     2325.
 
313. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2023.godinu         2329.
 
314. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2023. godinu     2332.
 
315. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2023. godinu       2336.
 
316. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2023. godinu     2338.
 
317. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi za 2023. godinu            2343.
 
318. PROGRAM financiranja zaštite od požara u 2023. godini      2355.
 
319. PROGRAM razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2023. godinu      2358.
 
320. PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2023.god.      2361.
 
321. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2023. god.    2365.
 
322. PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Karlovca u 2023.god.    2368.
 
323. ODLUKA o usvajanju Analize stanja sustava civilna zaštite na području Grada Karlovca za 2022. godinu      2369.
 
324. ODLUKA o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2023. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje 2023. - 2025.            2383.
 
325. ODLUKA o donošenju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Karlovca za 2022. godinu       2389.
 
326. ODLUKA o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Karlovca za 2023. godinu       2400.
 
327. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog
vijeća Grada Karlovca za 2023. godinu       2405.
 
328. ODLUKA o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2023. godini       2406.
 
329. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca u 2023. god.     2407.
 
330. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2023. godinu    2408.
 
331. ODLUKA o socijalnoj skrbi      2411.
 
332. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Karlovca za 2023. godinu      2415.
 
333. RJEŠENJE o imenovanju Šetnice Martina Šimunića         2414.
 
334. RJEŠENJE o imenovanju Šetnice Tomislava Lasića          2416.
 
 
 
 
GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA
 
335. ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće radnika u zajednicama udruga korisnicima Proračuna
Grada Karlovca             2417.
 
336. ODLUKA  o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2022. godinu        2417.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana