Glasnik 8 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
90. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu 612.
91. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 618.
92. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. godini 797.
93. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2020. godini 804.
94. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2020. godini 806.
95. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2020. godini 810.
96. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2020. godini 814.
97. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 815.
98. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoj i sigurnost prometa u 2020. godini 821.
99. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2020. godini 822.
100.PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2020. godinu 824. 
101. PRVE IZMJENE PROVEDBENOG programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2020. godinu 825.
102. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2020. godinu 826.
103. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. Godinu 827.
104. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2020. godinu 828. 
105. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2020. godinu 829.
106. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2020. godini 831.
107. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2020. godinu 832.
108. PRVA IZMJENA I DOPUNA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na ne financijskoj imovini osnovnih škola za 2020. godinu 836. 
109. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2020. godinu 837.
110. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2020. godinu 838.
111. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2020. godinu 845.
112. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa financiranja zaštite od požara u 2020. godini 846.
113. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama oznake k.č.br. 35/2 i dr. k.o. Vukmanićki Cerovac i k.č.br. 921/9 k.o. Gornje Mekušje 847.
114. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama oznake k.č.br. 3756/6 i dr. k.o. Turanj, k.č.br. 670/6 i dr. k.o. Kamensko, k.č.br. 921/6 i k.č.br. 921/8 k.o. Gornje Mekušje 848.
115. ODLUKA o provedbi postupka nabave za tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca
116. ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca 849.
117. ODLUKA o prvoj izmjeni i dopuni Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za trogodišnji period (2020. – 2022.) 850.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
118. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za sufinanciranje nabave i ugradnje stanica za podizanje tlaka u javnom vodoopskrbnom sustavu u višestambenim zgradama na području grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana