Glasnik 17 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str. 
235. PRORAČUN Grada Karlovca za 2021. godinu i projekcije za 2022.-2023. Godinu 2542.
236. ODLUKA o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu 2767.
237. ODLUKA o prijenosu imovine Dječjem vrtiću Četiri rijeke 2774.
238. PROGRAM financiranja zaštite od požara u 2021 godini 2775.
239. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini 2777.
240. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. Godini 2788.
241. PROGRAM korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini 2789.
242. PROGRAM održavanje komunalne infrastrukture u 2021. godini 2790.
243. PROGRAM razvoja i sigurnost prometa u 2021. godini 2796.
244. PROGRAM upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2020. godini 2797.
245. PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2021.godinu 2799.
246. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2021. godinu 2803.
247. PROGRAM razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2021. godinu 2806.
248. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2021.godinu 2810.
249. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2021. godinu 2812.
250. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu 2815.
251. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2021. Godinu 2818.
252. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2021. godinu 2829.
253. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2021. godinu 2834.
254. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2021. Godinu 2836.
255. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno – povijesne cjeline u 2021.godini 2841.
256. ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca 2842.
257. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Groblje Velika Švarča“ 2845.
258. ODLUKA o postupku nabave radova „rekonstrukcija dijela ulice Stanka Vraza u Karlovcu“ 2851.
259. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja, blokiranja, uklanjanja i nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javnih površina i površina javne namjene na području Grada Karlovca 2851.
260. ODLUKA o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališta 2852.
261. ODLUKA o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca za prvo tromjesečje 2021. Godine 2852.
262. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca u 2021. Godini 2853.
263. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Karlovca za 2021 godinu 2854.
264. ODLUKA o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2021 inu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023. 2855.
265. ODLUKA o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Karlovca za 2021 godinu 2855.
266. ODLUKA o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2020 inu 2855.
267. ODLUKA o donošenju izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Karlovca u 2020. godini 2856.
268.ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2021. godinu 2856.
269. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Karlovca za 2021. godinu 2858.
270. ODLUKA o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2021. godini 2859.
271. ODLUKA o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca 2860.
272. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2021. godinu 2861.
273. ODLUKA o usvajanju Strategije razvoja sporta Grada Karlovca 2021. - 2028. 2864.
274. ODLUKA o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Karlovac 2864.
275. ODLUKA o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Karlovca 2865.
276. ODLUKA o prijenosu imovine Veleučilišta u Karlovcu u trajno vlasništvo 2876.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
277. ODLUKA o kriterijima i načinu upravljanja i korištenja Male scene i Urbanog parka Hrvatskog doma 2877.
278.ODLUKA o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2020. godinu 2883.
279. IZMJENE I DOPUNE Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Karlovca za 2020. godinu 2899.
280. PRAVILNIK o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Grada Karlovca 2900
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana