Glasnik 10 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA       str.
146. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2019. godini 754.
147. ODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Karlovca 755.
148. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge prijevoza putnika na području Grada Karlovca 768.
149. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na području Grada Karlovca 772.
150. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Čistoća d.o.o. za 2018. godinu 775.
151. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva GeotermiKA d.o.o. za 2018. godinu 775.
152. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Gradska toplana d.o.o. za 2018. godinu 776.
153. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Hostel Karlovac d.o.o.za 2018. godinu 776.
154. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. za 2018. godinu 777.
155. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Inkasator d.o.o. za 2018. godinu 777.
156. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Mladost d.o.o. za 2018. godinu 777.
157. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2018. godinu 778.
158. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Zelenilo d.o.o. za 2018. godinu  778.
159. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2018. godinu 779.
160. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2018. godinu 779.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
161. ODLUKA o provođenju radova za opće dobro bez naknade 780.
162. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacija za kretanje pasa bez povodnika 781.
163. ODLUKA o povjeravanju na upravljanje javne sportske građevine – nogometnog igrališta u Rečici Nogometnom klubu „MLADOST“ 781.
164. ODLUKA o osnivanju Radne skupine za razvoj Gerontološkog centra Grada Karlovca 782.
OSTALO
MANDATNO - IMUNITETNA KOMISIJA
165. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata vijećnika sa liste AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO – AUZ i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, gospodina Dubravka Delića te početku mandata zamjenskog vijećnika gospodina Zvonimira Radečića. 782
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana