Glasnik 06 / 2018.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK      str.
113. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja Banija – Kupa I (pročišćeni tekst) 363.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
120. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje programa i načinu financiranja javnih potreba u kulturi grada Karlovca 398.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana