Glasnik 7 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA Str.
 
57. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu   117.
58. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja     174.
59. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje sustava internih i sekundarnih vodomjera u višestambenim zgradama na području grada Karlovca   197.
60. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“   208.
61. ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Banija – Kupa I     219.
62. ODLUKA o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za razdoblje 2017. – 2019. godine     228.
63. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zvijezda    229.
64. ZAKLJUČAK o rezultatima projekta „STAR VOICE“    256.
65. ODLUKA o postupku nabave usluge za izradu projektne dokumentacije – uređenje prometnih površina unutar Zvijezde       257.
66. ODLUKA o donošenju Akcijskog plana povećanja društvene odgovornosti i uključivanja građana u proces donošenja odluka Grada Karlovca      257.
67. ODLUKA o donošenju Akcijskog plana sprečavanja i prevencije korupcije za izabrane aktivnosti gradske uprave 2017. – 2019.      258.
68. ODLUKA o odabiru ponude za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta postupkom hladne reciklaže na području Grada Karlovca     258.
69. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2016. godini      259.
70. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2016. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2016. godinu       264.
71. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja u 2016. godini             266.
72. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2016. godini           268.
73. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa energetske učinkovitosti u 2016. godini    270.
74. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini       272.                      
75. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2016. godini   289.
76. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu   Zajednice tehničke kulture za 2016. godinu                      296.
77. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Karlovačke športske zajednice za 2016. godinu                 296.
78. ZAKLJUČAK o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika dr. Ivana Bakalea na području Grada Karlovca     296.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                                                                                         
79. ODLUKA kojom se utvrđuju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja             298.
80. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade „Nikola Tesla“              299.
81. ZAKLJUAČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca u 2016. godini      300.   
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana