Glasnik 5 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.

13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća gradonačelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju 15. 12. 2016. do 31. 12. 2016. godine      41.
14. PROGRAM zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Karlovca za razdoblje od 2017. – 2020. godine     41.
15. ODLUKA o postupku nabave radova za čišćenje prostora bivše vojarne Gornje Mekušje – uklanjanje ruševnih objekata    58.
16. ODLUKA o postupku nabave radova na izgradnji odvodnje brdskih voda Luščića, Strmca i Dubovca III. etapa (kanal 1. i  .3)    58.
17. ODLUKA o postupku nabave radova na rekonstrukciji ulica Vitezovićeva, Šipuševa, Šebetićeva, Obala V. Mažuranića, Gundulićeva i Preradovićeva, I. faza    59.
18. ODLUKA o postupku nabave radova na izgradnji kanala oborinske vode Tičarnica           59.
19. ODLUKA o postupku nabave radova za uređenje okoliša u Grabriku                 60.
20. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima                    61.
21. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 3205, k.o. Skakavac         62.
22. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu vlasništva nekretnine k.č. 269/1 k.o. Gornje Mekušje te pokretnina i pripadajuće dokumentacije na
Javnu ustanovu  AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC        62.
23. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC             63.
24. ODLUKA o davanju suglasnosti na prve izmjene i dopune Statuta Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC         65.
25. ODLUKAo izmjeni i dopun i Odluke o pristupanju mjesnih odbora Grada Karlovca u redovito članstvo Lokalne akcijske grupe „Vallis Colapis“        65.
26. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada Karlovca           66.
27. ODLUKA o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Karlovcu u 2017. godini         67.
28. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2017. godini         69.
29. ODLUKA o postupku nabave udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola Grada Karlovca za nastavnu godinu 2017./2018.       69.
30. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE o davanju suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi      70.
31. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga Ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije            70.
32. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o provedbi programa mjera poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2016. godinu           71.
33. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o realizaciji Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i
ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2016. godinu                71.
34. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2016. godinu           71.
35. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o realizaciji Programa veterinarsko zdravstvene zaštite na području Grada Karlovca za 2016. godinu         72.
36.ZAKLJUČAK o suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga „Susret s rijekom“ na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, ref.br. KK. 06.I.2.02, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“          72.
37. ZAKLJUČAK o suglasnosti za provedbu projekta „Kesten“              73.
38. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti za 2016. godinu          73.
39. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Karlovca za 2016. godinu                74.
40. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2016. godinu                    74.
41. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2016. godinu                                       74.
42. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Gradskog kazališta „Zorin dom“ za 2016. godinu                                 75.
43. ZAKLJUČAK o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2016. godinu         75.         
44. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o osnovnom školstvu Grada Karlovca za 2016. godinu                 76.
45. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“                                                      76.
46. RJEŠENJE o imenovanju školskih odbora osnovnih škola Grada Karlovca                                          77.
47. RJEŠENJE o imenovanju „Šetališta Zdravka Švegar“                                                                        78.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
                                                                                                                                                                          
48. ODLUKA o  objavi javnog natječaja i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja    79.
49. ODLUKA o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruge usmjerenih na suzbijanje ambrozije u 2017. godini      80.
50. ODLUKA o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa projekta udruga koje su  programski usmjerene na području zaštite i zbrinjavanje životinja u 2017. godini       80.         
51. ODLUKA o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga  poljoprivrednih proizvođača i udruga koje promiču vrijednosti ruralnog prostora i očuvanje baštine u 2017. godini              81.
52. ODLUKA o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz prioritetnog područja zaštite potrošača u 2017. godini     82.
53. ZAKLJUČAK o  donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti  – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – na području grada Karlovca za  2017.  godinu    83.

OSTALO
 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
54. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI isporuke vodnih usluga – pročišćeni tekst          84.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana