Glasnik 12 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
 
117. RJEŠENJE o izboru  Mandatno – imunitetne komisije                                                                 506.
118. IZVJEŠĆE Mandatno – imunitetne komisije                                                                                 506.
119. RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja                                                                      509.
120. RJEŠENJE o izboru predsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca                                            509.
121. RJEŠENJE o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca                             510.
122. RJEŠENJE o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca                           510.
123. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik                                                               511.
124. RJEŠENJE o imenovanju Odora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu                     511.
125. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za komunalni sustav i razvoj grada                                        512.
126. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju                             512.
127. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina            513.
128. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za žalbe i predstavke                                                             514.
129. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo                                           514.
130. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde                                    515.
131. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora                                                                             515.
132. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Karlovca                                       516.
133. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za poljoprivredu                                                                    516.
134. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu                                                          517.
135. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za mlade                                                                             517.
136. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini                                                                    518.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana