Glasnik 13 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA      str.
 
132. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini                                             505.
133. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Groblje Hrnetić“                                               505.
134. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu        512.
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva Zelenila d.o.o. za 2015. godinu                   513.
136. ODLUKA o odobrenju kreditnog zaduženja tvrtci „Zelenilo“ d.o.o. Karlovac                                  513.
137. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja javne ustanove AQUATIKA – SLADKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC    514.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
  
138. RJEŠENJE o cijeni naplate parkiranja u Gradu Karlovcu      515.  
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana