Glasnik 03 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA  (str.)

6. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca 2015. godine 11.
7. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama 11.
8. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika topline za zgrade priključene na centralni toplinski sustav grada Karlovca 12.
9. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje zasebnih mjerila potrošnje toplinske energije (kalorimetara) za zgrade priključene na centralni toplinski sustav grada Karlovca 26.
10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2015. godinu 38.
11. PRAVILNIK o načinu i uvjetima dodjele sredstava spomeničke rente na području grada Karlovca putem javnog poziva 38.
12. ODLUKA o postupku nabave radova sanacije prodora vode u pothodnik 40.
13. ODLUKA o prihvatu ponude za kupnju poslovnog udjela Grada Karlovca u trgovačkom društvu Central d.o.o. 41.
14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju dijela prostora u „Starom gradu Dubovac“ 42.
15. ODLUKA o prodaji nekretnine u Smičiklasovoj ulici 42.
16. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade u korist trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Karlovac 43.
17. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju poslovnim prostorom 43.
18. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih građevina od 08. srpnja 2014. godine 45.
19. ODLUKA o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Karlovac za prijenos prava vlasništva na kč. br. 1213, k.o. Karlovac II, Gradu Karlovcu 46.
20. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 46.
21. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Karlovac“ 47.
22.ODLUKA o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac 47.
23. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora za komunalni sustav i razvoj grada i o imenovanju novog člana Odbora za komunalni sustav i razvoj grada 51.
24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2015. godini 51.
25. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja u 2015. godini 52.
26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2015. godini 52.
27.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2015. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2015. godinu 53.
28. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju 01. 07. – 31. 12. 2015. godine 53.
29. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju 01. 01. – 10. 02. 2016. godine 54.
30. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 54.
31. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2015. godinu 55.
32. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Provedbenog programa potpora poljoprivredi na području Grada Karlovca za 2015. godinu 55.
33. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Provedbenog programa ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2015. godinu 56.
34. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2015. godinu 56.
35. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2015. godinu 57.
36. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja člana NO Hostel d.o.o. Karlovac 57.
37. ZAKLJUČAK o prijedlogu kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu 57.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

38. ODLUKA o izmjeni Odluke o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedništem i prebivalištem na području Grada Karlovca – Program „Karlovac 2011.“ 59. 

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana