Glasnik 07 / 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

155. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu 608.
156. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2014. godinu 609.
157. ODLUKA o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2014. godinu 754.
158. POSLOVNIČKA ODLUKA o četvrtim izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca 755.
159. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Karlovca za 2013. godinu 755.
160. ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Karlovca – revizija 1 756.
161. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2014. godinu 756.
162. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2014. godini 767.
163. PRVE IZMJENE Programa prostornog uređenja u 2014. godini 769.
164. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2014. godini 771.
165. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2014. godini 774.
166. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša 780.
167. PRVA IZMJENA Provedbenog programa potpora poljoprivredi na području grada Karlovca za 2014. godinu 782.
168. DRUGA IZMJENA Provedbenog programa ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2014. godinu 783.
169. DRUGA IZMJENA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini osnovnih škola za 2014. godinu 784.
170. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2014. godinu 786.
171. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda
za 2014. godinu 788.
172. DRUGA IZMJENA Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu 790. 173. DRUGE IZMJENE Programa za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2014. godinu 791.
174. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2014. godinu 791.
175. ODLUKA o socijalnoj skrbi 792.
176. ODLUKA o poništenju postupka provedenog po javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Karlovca te o provođenju ponovnog postupka po novom javnom pozivu 796.
177. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 797.
178. ODLUKA o visini vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade u 2015. godini 802.
179. ODLUKA o ukidanju Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca Klasa: 021-05/14-01/02, Urbroj: 2133/01-01/01-14-13 od 03.04.2014. godine 803.
180. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja i zamjeni potraživanja po osnovi komunalne naknade za dionice Industrogradnja grupe d.d. 803.
181. RJEŠENJE o imenovanju Šetališta grada Vukovara 804.
182. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KODOS d.o.o. Karlovac za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine 804.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

183. ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2014./2015. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. 805.
184. ODLUKA o deficitarnim zanimanjima na području grada Karlovca 805.
185. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ČISTOĆA d.o.o. Karlovac za nabavu motorne čistilice 806.
186. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekata „Nikola Tesla u Karlovcu“ 807.
187. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zimske službe 808.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana