Glasnik 05 / 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC
Str.
113. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventilskih
setova u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca 448.
114. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 460.
115. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnost prometa u 2014. godini 468.
116. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2014. godini 470.
117. PRVE IZMJENE I DOPUNE provedbenog Programa ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2014. godinu 471.
118. ODLUKA o pripajanju društva Karlovački tjednik d.o.o. društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 472.
119. ODLUKA o prodaji poslovnog udjela Grada Karlovca u trgovačkom društvu Central d.o.o. 472.
120. ODLUKA o odobrenju prijenosa prava vlasništva komunalnih vodnih graĎevina, u vlasništvo tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Gažanski trg 8 473.
121. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na zemljištu katastarske oznake k.č. br. 1466/2, k.o. Rečica 473.
122. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Karlovca 474.
123. ODLUKA o prodaji dionica Croatia osiguranja d.d. 474.
124. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa Ugovora o obračunu i plaćanju usluge pročišćavanja i provoda otpadnih voda Grada Duga Rese 475.
125. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Karlovac 475.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
126. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte poduzetništva za žene u 2014. godini 476.
127. ODLUKA dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte mladih poduzetnika početnika u 2014. godini 478.
128. ODLUKA o dodjeli bespovratne potpore tradicijskim obrtima na području Grada Karlovca u 2014. godini 479.
129. ODLUKA o dodjeli bespovratne potpore inovatorima sa područja Grada Karlovca u 2014. godini 480.
130. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje projekata kojima se doprinosi razvoju seoskog, lovnog i ribolovnog turizma na ruralnom području Grada Karlovca
u 2014. godini 481.
131. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje turističkih projekata u 2014. godini 483.
132. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2014. godini 484.
133. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje projekata/programa kojima se doprinosi razvoju zadrugarstva i strojnih prstena u 2014. godini 485.
134. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje kapitalnih projekata u poljoprivredi u 2014. godini 486.
135. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte očuvanja prirodne, kulturne, povijsne i tradicijske baštine u 2014. godini 487.
136. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za praćenje revitalizacije Zvijezde i izrade Urbanističkog plana ureĎenja „Zvijezda“ 487.
137. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2014. godinu 488.

OSTALO
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
138. JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana