Glasnik 06 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

113. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna grada Karlovca za 2012. godinu 388.
114. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna grada Karlovca za 2013. godinu (Rebalans I) 392.
115. STATUTARNA ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Statuta Grada Karlovca 492.
116. POSLOVNIČKA ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca 493.
117. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2013. godinu 494.
118. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2013. godinu 505.
119. PRVE IZMJENE PLANA RASHODA za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013. godinu 507.
120. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu 509.
121. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2013. godinu 510.
122. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2013. godinu 512.
123. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u športu grada Karlovca za 2013. godinu 514.
124. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2013. godinu 515.
125. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini 516.
126. IZMJENEI DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 520.
127. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2013. godini 525.
128. IZMJENE PROGRAMA zaštite okoliša u 2013. godini na području grada Karlovca (Rebalans I) 526.
129. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2013. godinu 527.
130. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Karlovca u 2013. godini 530.
131. ODLUKA o postupku javne nabave usluge izrade Urbanističkog plana uređenja „Zvijezda“ 531.
132. ODLUKA o prijenosu vlasništva vatrogasnog vozila s Grada Karlovca na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Karlovca 531.
133. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Gradske toplane d.o.o.za 2012. godinu 532.
134. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2012. godinu 532.
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda Grada Karlovca Državnog ureda za reviziju Područni ured Sisak od 19. ožujka 2013. godine 533.
136. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće zalihe Proračuna Grada Karlovca za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine 533.
137. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Karlovca 533.
138. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za komunalni sustav i razvoj grada 534.
139. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 535.
140. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina 535.
141. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za žalbe i predstavke 535.
142. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo 536.
143. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde 536.
144. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora 537.
145. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za poljoprivredu 537.
146. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu 538.
147. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za mlade 538.
148. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća d.o.o 539.

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA

149. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2013. godini 539.
150. ODLUKA o dodjeli bespovratnih potpora inovatorima za 2013. godinu 541.
151. ODLUKA o isplati subvencija za očuvanje tradicijskih obrta za 2013. godinu 542.
152. ODLUKA o izmjeni Pravilnika za provedbu projekta „Poticanje korištenja obnovljenih izvora energije kod fizičkih osoba u gradu Karlovcu“ u 2013. godini 543.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana