Glasnik 01 / 2011.

GRADONAČELNIK
GRAD KARLOVAC

1. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca
2. II IZMJENE i dopune Programa održavanja prometne signalizacije u 2010. godini na području Grada Karlovca
3. IZMJENE Programa zaštite od požara
4. IZMJENE i dopune Izmjena i dopuna Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini KLASA: 020-04/09-01/774, Ur.broj: 2133/01-04/16-10-06
5. ODLUKA o Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (Rebalans III) 
6. ODLUKA o ustrojstvu Kataloga informacija Grada Karlovca 
7. ODLUKA o Izmjeni Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2010. godinu 
8. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine za 2011. godinu 
9. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina grada Karlovca 
10. IZMJENA Rješenja Gradskog vijeća KLASA: 021-05/10-01/1, Ur. Broj: 2133/01-11-01/10-10-14 od 16. veljače 2010. godine 
11. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Čistoći d.o.o. Karlovac na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilinika o općim uvijetima isporuke komunalnih
usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada 
12. ZAKLJUČAK o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području grada Karlovca za 2011. godinu 

OSTALO

13. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana