Glasnik 13 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

186.ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja Banija – Kupa I 477.
187.ODLUKA o zabrani konzumiranja,nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama grada Karlovca 526.
188.ODLUKA o visini spomeničke rente 526.
189.ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi 532.
190.ODLUKA o postupku nabave dodatnih radova na izgradnji ograde dječjeg vrtića na Turnju u Karlovcu 533.
191.ODLUKA o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva 533.
192.ODLUKA o prestanku rada trgovačkog društva Plinara Karlovac d.o.o. za proizvodnju i distribuciju plina 534.
193.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH na području Grada Karlovca, k.o. Turanj 535.
194.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH na području Grada Karlovca, k.o. Tušilović 535.
195.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH na području Grada Karlovca, k.o. Gornje Mekušje 536.
196.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH na području Grada Karlovca, k.o. Banski Moravci 537.
197.ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba osnovnih škola iznad standarda za 2010. godinu 537.
198.ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca 540.
199.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Banija 540
200.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Braća Seljan 541.
201.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži 541.
202.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dragojla Jarnević 542.
203.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dubovac 542.
204.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Grabrik 543.
205.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Mahično 543.
206.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Rečica 544.
207.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Skakavac 544.
208.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Švarča 544.
209.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Turanj 545.
210.IZMJENA Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini 545.
211.IZMJENA Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2010. godini 546.
212.RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Karlovca 547.
213.RJEŠENJE o imenovanju kandidata za suce porotnke Vijeća za mladež Županijskog suda u Karlovcu 547.
214.RJEŠENJE o imenovanju ulice : Zagrebačka – odvojak I 548.
215.RJEŠENJE o davanju suglasnosti za korištenje grba i zastave Grada Karlovca 548.
216.ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trgovačkog društva Razvojna agencije Karlovačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva 549.

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

217. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac za financijski leasing kod Hypo Leasing Steiermark d.o.o. Zagreb 549.
218. ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2010. godinu 550.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana