Glasnik 08/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

114.POSLOVNIK Gradskog vijeća grada Karlovca
115.ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca ( Rebalans II.) za 2009. godinu (detaljnije u rubrici gradska uprava/UO za financije)
116.ODLUKA o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2009. godinu (detaljnije u rubrici gradska uprava/UO za financije)
117.ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave u predmetu :Nabava financijskih sredstava za izgradnju vrtića i školske športske dvorane
118.ODLUKA o kreditnom zaduženju grada Karlovca
119.ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada Karlovca
120.ODLUKA o prihvaćanju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline za 2009. godinu
121.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu
122.ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma o sufinanciranju projekta Zamjena dijela vrelovoda
123.ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma o sufinanciranju projekta Sanacije vrelovodnih kotlova Toplane d.o.o. Karlovac
124.ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma o sufinanciranju projekta Sanacija industrijskog dimnjaka Toplane d.o.o.Karlovac
125.ODLUKA o potvrdi Ugovora osufinanciranju radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda na uređenju vodnogospodarskih objekata i uređaja
126.ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika,Klasa:944-01/09-01/334,Urbroj: 2133/01-04-02/22-09-5,o odobrenju sklapanja sudske nagodbe između tvrtke Lora elektro d.o.o. Karlovac, kao tužitelja i grada Karlovca kao tuženika u postupku koji se vodi na Općinskom sudu u Karlovcu, pod brojem P – 1/08
127.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta na području grada Karlovca, u katastarskoj općini Skakavac, a koji je u vlasništvu RH
128.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljopprivrednog zemljišta na području grada Karlovca, u katastarskoj općini Trebinja, a koji je u vlasništvu RH
129.ODLUKA o prodaji zemljišta u gradskom naselju Grabrik
130.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta na području grada karlovca, u katastarskoj općini Kamensko, a koji je u vlasništvu RH
131.ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“
132.ODLUKA o prestanku djelovanja Koordinacijskog odbora za projekt „Karlovac-zdravi grad“
133.ODLUKA o imenovanju članova kulturnih vijeća grada Karlovca
134.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji finacijskih izvještaja i poslovanja grada Karlovca za 2008. godinu
135.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u 2008.godini
136.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradskog kazališta „Zorin dom“ u 2008. godini
137.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradskog muzeja grada Karlovca u 2008. godini
138.IZMJENE i dopune Programa održavanja prometne signalizacije na području grada Karlovca u 2009 godini
139.IZMJENA i dopuna Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2009. godinu
140.IZMJENA Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
141.IZMJENA Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2009. godini
142.IZMJENA Programa održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2009. godini
143.IZMJENA i dopuna Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
144.RJEŠENJE o imenovanju stožera zaštite i spašavanja grada Karlovca
145.ISPRAVAK Statuta grada Karlovca

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

146. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela grada Karlovca
147. ODLUKA o isplati naknade troškova izborne promidžbe kandidatima za gradonačelnika
148.ODLUKA o odobrenju sklapanja sudske nagodbe između tvrtke Lora elektro d.o.o. Karlovac i grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana