Glasnik 19/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

222. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje će grad Karlovac povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem Ugovora, te utvrđivanje uvjeta i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja
223. ODLUKA o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini na području grada Karlovca
224. ODLUKA o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2007. godinu
225. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Dubovcu u ulici Herta Turze
226. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Tušiloviću
227.ODLUKA o odobrenju kupnje zemljišta k.č. br. 375,376 i 377/1 k.o. Turanj
228. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Karlovca
229. RJEŠENJE o razrješenju gospodina Dragutina Rendulića, ing. prometa, i Marijana Radovanića u radnim tijelima Gradskog vijeća
230.RJEŠENJE o imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za financije i gradski proračun i gradsku imovinu
231.RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Odbora za komunalni sustav i razvoj grada
232.RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
233.RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Odbora za žalbe i predstavke
234.RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
235.RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu Suradnju
236. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog kazališta Zorin dom

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

237. ODLUKA o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam
238. ZAKLJUČAK o potvrdi Zaključka gradonačelnika od 07. rujna 2007. godine kojim se prihvaća potpisivanje ugovora između OTP Tržnice d.o.o. Karlovac i Grada Karlovca
239. RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Karlovac
240. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Dječji vrtić Karlovac
241. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
242. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika turističke zajednice grada Karlovca
243. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Karlovca u Nadzornom odboru Turističke zajednice grada Karlovca
244. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Grada Karlovca u Turističkom vijeću Turističke zajednice Grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana