Glasnik 10/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

95. ODLUKA o prihvaćanju ostavke gradonačelnika Grada Karlovca
96. ODLUKA o izboru gradonačelnika Grada Karlovca
97. ODLUKA o prihvaćanju ostavka zamjenika gradonačelnika
98. ODLUKA o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Karlovca
99. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi
100. ODLUKA o odobrenju sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja broj 35/2006 sa Vladom Republike Hrvatske
101. ODLUKA o odobrenju sklapanja ugovora za Preslagivanje komunalnog otpada na odlagalištu Ilovac, Čistoći d.o.o. Karlovac
102. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca u 2006. godini
103. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu k.č.br 1001/1 k.o., Velika Švarča
104. ODLUKA o davanju koncesije obavljanja poslova premještanja, blokiranja, odvoženja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Karlovca
105. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju bazenskog kompleksa u Karlovcu
106. ODLUKA o priznanju prava vlasništva na zemljištu na Rakovcu
107. ZAKLJUČAK o informaciji o provođenju ISPA mjera „Programa za vode i otpadne vode Grada Karlovca“
108. ZAKLJUČAK o izvješću o radu u 2006. godini gradske tvrtke Mladost d.o.o.
109. ZAKLJUČAK o izvješću o radu u 2006. godini gradske tvrtke Karlovački tjednik
110. ZAKLJUČAK o Izvješću o provedenim programima na području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2006. godini

GRADSKO POGLAVARSTVO

111. ODLUKA o izmjeni Plana rasporeda pokretnih naprava
112. ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja Dodatka II. Ugovora o koncesiji
113. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji UNDP-PMTSU, Unska 3 Zagreb
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana