Glasnik 07/2005

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

185. ODLUKA o utvrđenju Godišnjeg obračuna proračuna grada Karlovca za 2004. godinu
186. ODLUKA o izmjenama i dopunama «Programa za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2005. godinu»
187. ODLUKA o izmjenama i dopunama «Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2005. godinu»
188. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki «Toplana» d.o.o. Karlovac
189. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki «Zelenilo» d.o.o. Karlovac
190. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u gradskom naselju Banija, oznake k.č.br. 2796, površine 1287 m2, k.o. Karlovac 1
191. ODLUKA o prihvaćanju obavljanja poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Rakovica, od strane grada Karlovca
192. ODLUKA o produženju Ugovora s tvrtkom «Parking» d.o.o. Karlovac
193. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Pere Filipca 8
194. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u Karlovcu, Tuškanova 14
195. ODLUKA o izmjeni Odluke Gradskog vijeća – prodaja dvosobnog stana u Karlovcu, Tina Ujevića 2
196. ODLUKA o prihvaćanju zahtjeva Gradske knjižnice «Ivan Goran Kovačić» za stopostotnim oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju iste
197. ODLUKA o prihvaćanju zahtjeva Ekonomsko-turističke škole iz Karlovca za stopostotnim oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju športske dvorane u Karlovcu
198. ODLUKA o odobrenju sklapanja Aneksa Ugovoru za izvedbu projekta energetske učinkovitosti u školama i vrtićima grada Karlovca
199. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
200. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća
201. RJEŠENJE o izboru predsjednika Gradskog vijeća
202. RJEŠENJE o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća
203. RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
204. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnih vijeća
205. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnih vijeća
206. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za komunalni sustav i razvoj grada
207. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
208. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
209. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za žalbe i predstavke
210. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
211. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za zaštitu i obnovu gradske «Zvijezde»
212. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora
213. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća PVP grada Karlovca
214. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća PVP grada Karlovca

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

215. ZAKLJUČAK o donošenju Plana održavanja javnih cesta, prometnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, za razdoblje 15.11.2005. – 31.03.2006. godine
216. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji HEP-ESCO d.o.o. iz Zagreba i Grada Karlovca
217. ZAKLJUČAK o prihvaćanju teksta Sporazuma o aktivnostima na provedbi projekta «Karlovac –grad bez rada na crno»
218. RJEŠENJE o razrješenju pročelnika Upravnog odjela za financije
219. RJEŠENJE o imenovanju privremenog pročelnika Upravnog odjela za financije
220. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Karlovac
221. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zimske službe
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana