Glasnik 06/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

110. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2004. godinu (Rebalans II)
111. ODLUKA o javnim priznanjima grada Karlovca
112. ODLUKA o odobrenju sklapanja aneksa Sporazuma između grada Karlovca i Tomislava Ribičića iz Karlovca
113. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Primorskoj ulici
114. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta za izgradnju poslovno-garažnog objekta u Grabriku
115. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnina oznake k.č.br. 2049/1, k.o. Karlovac 2
116. ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju javne rasvjete na području grada Karlovca
117. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Hrvatskog radio Karlovca d.o.o., Karlovac za 2003. godinu
118. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za predškolski odgoj djece, Karlovac za 2003. godinu
119. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu za 2003. godinu
120. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačkog dječjeg odmarališta Selce za 2003. godinu
121. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Inkasatora d.o.o. Karlovac za 2003. godinu
122. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za 2003. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

123. RJEŠENJE o imenovanju g. Denisa Buturajca za vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana