Glasnik 02/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

24. PROGRAM održavanja zelenih površina na području grada Karlovca za 2004. godinu
25. PROGRAM održavanja groblja na području grada Karlovca za 2004. godinu
26. PROGRAM nabave vozila vatrogasne namjene za Javnu vatrogasnu postrojbu grada Karlovca
27. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2004. godinu
28. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2004. godinu
29. ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Karlovca
30. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna za 2004. godinu ( Rebalans I)
31. ODLUKA o izgradnji komunalne infrastrukture na području grada Karlovca uz sufinanciranje građana
32. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Karlovcu, PUP-Grabrik k.+.br. 2030, 2031, 2035/1 i 2035/2 k.o. Karlovac II
33. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vije5a
34. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima grada Karlovca
35 RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora za statut i poslovnik
36. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
37. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora
38. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik
39. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
40. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana