Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove

pročelnica: mr.sc. Marijana Tomičić, dipl.pol.  
tel: 047 / 628- 144
e-mail: marijana.tomicic@karlovac.hr
  • priprema razvojnih projekata Grada Karlovca i njihovo kandidiranje na natječaje europskih fondova u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije
  • vođenje baze podataka o međunarodnim i EU projektima na području Grada
  • suradnju s regionalnim koordinatorom, gradovima, regijama i institucijama u koordiniranju aktivnog učešća Grada Karlovca u radu europskih asocijacija
  • provjera strateške sukladnosti razvojnih projekata, izrada predstudija izvedivosti
  • prijava projekata, ugovaranje i provedba sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima
  • definiranje i izrada strateških dokumenata za Grad Karlovac
  • praćenje provedbe ugovora financiranih iz bespovratnih sredstava