Telefonski imenik / gradska uprava

Ime i prezime Radno mjesto Broj telefona Adresa
DAMIR MANDIĆ gradonačelnik 628 100 Banjavčićeva 9
ANDREJA NAVIJALIĆ zamjenica gradonačelnika 628 100 Banjavčićeva 9
IVAN MRZLJAK zamjenik gradonačelnika 628 124 Banjavčićeva 9
  predsjednik Gradskog vijeća 628 106 Banjavčićeva 9/17
NIKŠA ANTICA viši stručni suradnik za razvoj investicija 628 197 Trg bana Jelačića 1
SANDA BAN viša referentica za kadrovske poslove 628 121 Banjavčićeva 9
BISERKA BARIĆ referentica za poslove socijalne skrbi i udruga civilnog društva 628 253 Trg bana Jelačića 1/14
JOSIP BARŠIĆ viši stručni suradnik za školstvo 628 140 Banjavčićeva 9/3
ZRINKA BELAVIĆ viša savjetnica za pravne poslove  628  256 Banjavčićeva 9
TIHANA BELAVIĆ OSTROGONAC viša stručna suradnica za javnu nabavu 628 206 Banjavčićeva 9
BISERKA BELJAN referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132 Banjavčićeva 9/61
KRISTINA BENKO stručna suradnica za gradnju 628 218 Banjavčićeva 9/12b
IVANKA BREZOVIĆ pomoćnica pročelnika UO za poslove gradonačelnika 628 113 Banjavčićeva 9
IVA MATIJEVIĆ visa stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220 Banjavčićeva 9/39
ZORAN CETINJANIN stručni suradnik za informatičke poslove 628 221 Banjavčićeva 9/53
MARTINA CINDRIĆ administrativni tajnik 628 118 Banjavčićeva 9
GABRIJELA CRNJAC savjetnica za predškolski odgoj i školstvo
628 180
Banjavčićeva 9/4
BISERKA CUKINA - TROPČIĆ savjetnica za turizam  628 159 Trg bana J. Jelačića 1/9
ELVIRA CVITAK viša stručna suradnica za geodetske poslove 628 129 Banjavčićeva 9/47
BISERKA ČEPURKOVSKI referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165 Banjavčićeva 9/36
IVANA ČOP viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 198 Trg bana J. Jelačića 1/14
KRISTIJAN ČUJKO samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove 628 171 Banjavčićeva 9
MILOŠ ĐANKOVIĆ voditelj Odsjeka za prometno - tehničku djelatnost i održavanje nerazvrstanih cesta 628 147 Banjavčićeva 9/55
DUBRAVKO FANCEV viši referent za higijenu javnih i zelenih površina 628 209 Banjavčićeva 9/1
DIJANA FILIPOVIĆ BREBRIĆ viša stručna suradnica za gradnju 628 260 Banjavčićeva 9
ANDRIJANA FIŠIĆ referentica za komunalni doprinos i komunalnu naknadu  628 188 Banjavčićeva 9
SAŠA FOSCHIO viši stručni suradnik za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika 628 211 Banjavčićeva 9
SLAĐANA FUMIĆ viša savjetnica za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 139 Banjavčićeva 9/58
LJERKA HORVAT v. d.pročelnika UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 628 231 Banjavčićeva 9/2
TATJANA GOJAK v.d. pročelnika UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 107 Banjavčićeva 9/58
MARINA GOLUBIĆ v. d. pročelnika UO za opće poslove 628 130 Banjavčićeva 9/20
VESNA GORŠIĆ referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132 Banjavčićeva 9/61
IRENA GRČIĆ voditeljica Odsjeka za javnu nabavu, tehničke i pomoćne poslove  628 123 Banjavčićeva 9/2
MARINA GRČIĆ pročelnica UO za investicije i europske fondove 628 242 Trg bana J. Jelačića 1/1
MLADEN GRČIĆ savjetnik za gradnju i održavanje javnih prometnih površina 628 228 Banjavčićeva 9/59
ANTONIJA GREGOR administrativna tajnica u UO za poslove gradonačelnika  628 122 Banjavčićeva 9/29
VALENTINA GRUBEŠIĆ referentica - komunalni redar 628 174 Trg bana J. Jelačića 1/17
NIKOLINA HARALOVIĆ viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 115 Banjavčićeva 9/1
LJERKA HORVAT viša stručna suradnica za pravne poslove 628 166     Banjavčićeva 9
MARICA HORVATIĆ viša referentica za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 213 Trg bana J. Jelačića 1/30
ANA HRANILOVIĆ TRUBIĆ voditeljica Odsjeka za razrez komunalnih prihoda 628 173 Banjavčićeva 9/47
MARINO IVASIĆ viši stručni suradnik za promet i veze 628 147 Banjavčićeva 9
BISERKA IVKA referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165 Banjavčićeva 9/36
SANDRA IVŠIĆ administrativna tajnica u UO za društvene djelatnosti  628 109 Banjavčićeva 9/15
MARINA JARNJEVIĆ pročelnica UO za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 628 233 Trg bana J. Jelačića 1 / 25
BOŽICA JEREČIĆ referentica plaća i blagajnik 628 161 Banjavčićeva 9/37
NIKOLINA JOVIĆ viša referentica za komunalni doprinos i komunalnu naknadu 628 188 Banjavčićeva 9/61
DANIEL JURIČIĆ     savjetnik za europske fondove 628 144 Trg bana J. Jelačića 1
VIŠNJICA JURKOVIĆ referentica za poslove Gradskog vijeća  628 154 Banjavčićeva 9/12a
VLATKA JUSTAMENT administrativna tajnica u UO za opće poslove 628 119 Banjavčićeva 9/22
IRENA KAJFEŠ-PAVLOVIĆ savjetnica za prostorno planiranje 628 227 Banjavčićeva 9/45
PERO KARMELIĆ viši stručni suradnik za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 245 Trg bana J. Jelačića 1
KATARINA KEČA viša stručna suradnica za gradnju i održavanje kulturnih ustanova i osnovnih škola 628 206 Banjavčićeva9/12a
JADRANKA KIHALIĆ stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 249 Trg bana J. Jelačića 1
NEVENKA KNAPIĆ administrativna tajnica - knjigovođa  628 125 Banjavčićeva 9/40
SNJEŽANA KNEŽEVIĆ savjetnica za upravljanje imovinom  628 234 Banjavčićeva 9/25
JADRANKA KOLAR referentica za javnu nabavu  628 261 Banjavčićeva 9/12a
HERMINA KOMANAC voditeljica Odsjeka za održavanje objekata komunalne infrastrukture, javnih površina i objekata u vlasništvu grada 628 196 Banjavčićeva 9/47
GORDANA KOPRIVNJAK savjetnica za prostorno planiranje 628 114 Banjavčićeva 9/26
RENATA KUČAN voditeljica odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje i socijalnu skrb 628 257 Trg bana J. Jelačića
DIJANA KUJINEK viša stručna suradnica za odnose s javnošću 628 126 Banjavčićeva 9
SLAVICA KUKA namještenica za umnožavanje i slaganje materijala 628 153 Banjavčićeva 9/12
ŽARKO LATKOVIĆ viši stručni suradnik za energetsku učinkovitost  628 149 Banjavčićeva 9/52
RENATA LOKNAR     referentica za administrativne poslove komunalnog redarstva i mjesne samouprave 628 222 Banjavčićeva 9/2
MIRJANA LUIĆ administrativna tajnica 628 181 Trg bana J. Jelačića 1/6
SANDRA LUKAČIĆ viša referentica za komunalnu naknadu i spomeničku rentu 628 237 Banjavčićeva 9/61
LIDIJA LJUBIĆ viša referentica - glavni knjigovođa 628 175 Banjavčićeva 9/37
ŽELJKA MALEŠ savjetnica za poljoprivredu 628 172 Trg bana J. Jelačića 1/4
LIDIJA MALOVIĆ pročelnica UO za proračun i financije 628 127 Banjavčićeva 9/41
MIRJANA MARČAC viši referent razreza i naplate gradskih prihoda 628 178 Banjavčićeva 9
RENATA MARINKOVIĆ visa savjetnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 219 Banjavčićeva 9/12b
JASMINKA MASLEK unutarnja revizorica 628 163 Banjavčićeva 9/21
DIANA MATIČIĆ referentica za komunalni doprinos i komunalnu naknadu 628 237 Banjavčićeva 9/61
KRISTINA METULJ viša stručna suradnica za gradnju 628 218 Banjavčićeva 9
STJEPAN MREŽAR pomoćnik pročelnika UO za proračun i financije 628 229 Banjavčićeva 9/43
BORIS NAGLIĆ viši stručni suradnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 205 Trg bana J. Jelačića 1 / 29 
RENATA KUČAN v.d. pročelnika UO za društvene djelatnosti 628 112 Banjavčićeva 7/9
NIKOLINA PAHANIĆ viša stručna suradnica za udruge civilnog društva, šport i tehničku kulturu 628 200 Trg bana J. Jelačića 1/23
ŽELJKO PAKŠEC viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove 628 116 Banjavčićeva 9/26
MARIO PAVLAČIĆ viši referent za upravljanje imovinom 628 146 Banjavčićeva 9/3
DIJANA PIBERNIK viša stručna suradnica za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 250 Trg bana J. Jelačića 1 /23
MARIJA PILČIK viša stručna suradnica za zaštitu okoliša 628 166 Banjavčićeva 9/44
MARICA PIPIĆ SLAĆANIN  savjetnica za financijsku kontrolu i izvješćivanje 628 162 Banjavčićeva 9/38
SARA POŽAR viša stručna suradnica za poljoprivredu 628 203 Trg bana J. Jelačića 1/9
BLAŽENKA PRESEČAN viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 255 Trg bana J. Jelačića 1/8
MIRELA PRESEČAN viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračuna 628 164 Banjavčićeva 9/21
MAJA PURGAR IVKA viša stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada 628 230 Banjavčićeva 9/56
STELA RADE administrativna tajnica  628 100 Banjavčićeva 9
DAVORKA RADOVIĆ viša stručna suradnica za školstvo 628 180 Banjavčićeva 9
VESNA RIBAR pročelnica UO za komunalno gospodarstvo 628 158 Banjavčićeva 9/34
MARIO STEPAN stručni suradnik za gradnju 628 149 Banjavčićeva 9
VERONIKA STEPIĆ PLEŠ referentica za komunalni doprinos i komunalnu naknadu  628 188 Banjavčićeva 9/32
SLAVICA STOJANOV referentica za poslove pisarnice i arhive 628 137 Banjavčićeva 9/11
MARTINA STOJKIĆ  viša stručna suradnica za europske fondove 628 144 Trg bana J. Jelačića 1/2
NATAŠA ŠAFAR referentica za administrativne i pomoćne poslove 628 238 Trg bana J. Jelačića 1
ŽELJKO ŠAFAR referent za mjesnu samoupravu 628 215 Banjavčićeva 9
IRENA ŠEGAVIĆ ČULIG savjetnica za kulturu 628 138 Banjavčićeva 9/5
DALIBOR ŠESTAK stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 628 179 Banjavčićeva 9/57
KRUNO ŠOBOT viši savjetnik za komunalno gospodarstvo 628 157 Trg bana J. Jelačića 1/10
GORDANA TANDARIĆ viša stručna suradnica za vođenje postupaka provedbe dokumenata prostornog uređenja 628 246 Trg bana J. Jelačića 1
NIVES TARIBA stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 251  Trg bana J. Jelačića 1
IRENA TERZIĆ savjetnica za komunalno redarstvo i vatrogastvo 628 131 Trg bana J. Jelačića 1/18
IVANA TOMAŠIĆ samostalna upravna referentica za imovinskopravne poslove 628 167 Banjavčićeva 9 / 58
IVAN UĐBINAC pročelnik UO za poslove gradonačelnika 628 104 Banjavčićeva 9/13
KRISTINA UĐBINAC viša stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 156 Banjavčićeva 9/39
VESNA VINOVRŠKI viša stručna suradnica za poduzetništvo i turizam  628 243 Trg bana J. Jelačića 1/9
MARTINA VOJAK viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 164 Banjavčićeva 9/25
INDIRA VRANJEŠ stručna suradnica za najam gradskih stanova i predstavke građana  628 152 Banjavčićeva 9/3
ANDREA VRBANEK pomoćnica pročelnika UO za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam 628 120 Trg bana J.Jelačića 1/8 
VESNA VUČKOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos 628 240 Banjavčićeva 9/56
DUBRAVKA VUGLEŠIĆ voditeljica pisarnice i arhive 628 210 Banjavčićeva 9
LJILJANA ŽAFA viša referentica razreza i naplate gradskih poreza 628 178 Banjavčićeva 9
ANA ŽUPANČIĆ ŽUNAC viša referentica za protokol i odnose s javnošću 628 134 Banjavčićeva 9