Upravni odjel za društvene djelatnosti

pročelnik: Andreja Navijalić, prof.
tel: 047 / 628 - 109
e-mail: andreja.navijalic@karlovac.hr

Obavlja stručne poslove koji se odnose na predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, socijalnu skrb, zdravstvo, šport, tehničku kulturu, udruge i rad s mladima, poslovanje Gradskih ustanova, suradnja na realizaciji projekata s gradskim tvrtkama Mladost d.o.o. i Hostel Karlovac d.o.o. 
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA GRADA KARLOVCA (GGK 15/2016) 
STRATEGIJA KULTURNOG RAZVOJA GRADA KARLOVCA 2012. - 2024.
Program javnih potreba u kulturi 2016. godina  (obrasce za izvješća preuzmite u rubrici OBRASCI)