Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

pročelnik: Vesna Ribar, dipl.ing.građ.
tel: 047 / 628 - 118
e-mail: vesna.ribar@karlovac.hr

Obavlja  poslove komunalnog gospodarstva izuzev poslova komunalnog i prometnog redarstva, gospodarenja otpadom i zaštite životinja, održavanje komunalne infrastrukture, održavanje objekata u vlasništvu Grada, prometno tehnički poslovi, održavanje i gradnja nerazvrstanih cesta te praćenje izgradnje javnih cesta u projektima u kojima participira Grad, poslovi utvrđivanja i naplate komunalnih prihoda, poslovi vezani za geoinformacijski sustav komunalne i druge infrastrukture, kapitalne i druge financijske pomoći gradskim komunalnim tvrtkama.
Odluka o komunalnoj naknadi
Obrazac za prijavu komunalne naknade
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, GGK 7/14 
Odluka o visini vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade u 2015. godini, GGK 7/14

Odluka o komunalnom doprinosu
DIMNJAČARSKI POSLOVI - ODLUKA
Odluka o komunalnom redu
Izmjene i dopune / 4. srpanj 2002.
Izmjene i dopune / 13. veljače 2003.
ODLUKA O UVJETIMA DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA U GRADU KARLOVCU
DOZVOLJENE LOKACIJE ZA PSE BEZ POVODNIKA
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
ODLUKA o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Karlovca (GGK br. 9/03).
ODLUKA o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Karlovca (GGK br.03/10)
ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA
PROGRAM RAZVOJA I SIGURNOSTI PROMETA U 2016. GODINI 
RJEŠENJE O CIJENI NAPLATE PARKIRANJA U GRADU KARLOVCU
Napomena:Poslove organiziranja i naplate parkiranja na području grada Karlovca obavlja tvrtka Mladost d.o.o.