Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

pročelnica: Hermina Komanac, dipl.ing.građ. 
tel: 047 / 628 - 118
e-mail: hermina.komanac@karlovac.hr

  • komunalno gospodarstvo
  • komunalno redarstvo, prometno redarstvo i poljoprivredno redarstvo
  • održavanje komunalne infrastrukture
  • održavanje objekata u vlasništvu Grada
  • prometno tehnički poslovi, održavanje nerazvrstanih cesta
  • poslovi vezani za geoinformacijski sustav komunalne i druge infrastrukture
  • utvrđenje komunalnog doprinosa i naknade za legalizaciju

Odluka o komunalnoj naknadi
Obrazac za prijavu komunalne naknadeOdluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi, GGK 7/14 

Odluka o visini vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade u 2015. godini, GGK 7/14
Odluka o komunalnom doprinosu
Dimnjačarski poslovi - ODLUKA
Odluka o komunalnom redu
Izmjene i dopune / 4. srpanj 2002
Izmjene i dopune / 13. veljače 2003.
Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca u gradu Karlovcu
Dozvoljene lokacije za pse bez povodnika
Odluka o komunalnom redu
Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Karlovca (GGK br. 9/03).
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Karlovca GGK br.03/10)
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
Registar nerazvrstanih cesta 
Program razvoja i sigurnosti prometa u 2016. godini
Rješenje o cijeni naplate parkiranja u gradu Karlovcu
(Napomena: poslove organiziranja i naplate parkiranja na području grada Karlovca obavlja tvrtka Mladost d.o.o.)