Javna rasprava o prijedlogu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca na korištenje udrugama

15.07.2016.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je završeno.
Predmetna Odluka bila je na javnoj raspravi 30 dana, odnosno od 15. 7. 2016. do 16. 8. 2016. Primjedbe su se mogle poslati na e mail prostori-udruge@karlovac.hr
Primjedbe su bile obrađene do 2. 9. 2016., a  konačna Odluka donijeta na prvoj idućoj sjednici Gradskog vijeća grada Karlovca nakon obrade pristiglih primjedbi u periodu javne rasprave.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana