e-Usluge

Glasnik 15 / 2023

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                                                                          str.
 
155. POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu          1257.
 
156. PROVEDBENI  PROGRAM  mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Karlovca         1403.
 
157. ODLUKA   o provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji Sportsko rekreacijskog centra Mostanje         1407.
 
158. ODLUKA   o provedbi projekata uređenja dječjih vrtića Turanj i Hrnetić na javni poziv NPOO C3.1.R1-I1.02.            1408.
 
159. ODLUKA  o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ponude u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: Održavanje nerazvrstanih cesta od kamenog materijala na području Grada Karlovca, ev.br. 272/23              1408.
 
160. ODLUKA  o odobravanju provedbe postupka javne nabave „Radovi na uređenju igrališta“               1409.
 
161. ODLUKA  o odobravanju provedbe postupka javne nabave „Sanacija potresom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada Karlovca“           1409.
 
162. ODLUKA  o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području grada Karlovca za školsku godinu 2023./2024.         1410.
 
163. ODLUKA  o izmjeni Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Karlovca        1411.
 
164. ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Odluke o odobrenju prijave projekta ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi VI na Poziv na dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.06.01       1412.
 
165. ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2022./2023. pedagošku godinu        1412.
 
166. ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Karlovac za 2022./2023. pedagošku godinu         1413.
               
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                                                                                                                                                      
 
167. ODLUKA   o naknadama članovima povjerenstava, komisija, vijeća, savjeta,
radnih skupina i drugih sličnih tijela koje imenuje Gradonačelnik Grada Karlovca        1414.
 
168. ODLUKA  o odobrenju prijave projekta ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi VI na Poziv na dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.096.01.   1415.
 
169. ODLUKA  o broju grupa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Karlovac     1416.
 
170. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina grada Karlovca          1417.