Plan upravljanja imovinom Grada Karlovca za 2022. godinu

07.02.2022.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je završeno.
Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca, za razdoblje od 2021. - 2027., donesena je na 43. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca 16. veljače 2021. godine i predstavlja obvezujući dokument koji treba biti u funkciji učinkovitijeg upravljanja imovinom u vlasništvu ili na raspolaganju Grada Karlovca. Strategija sadrži dugoročne, srednjoročne i kratkoročne smjernice i ciljeve vezane uz upravljanje imovinom radi osiguranja učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom. Opći strateški cilj je ključni cilj  Strategije, a to je: osigurati ekonomski svrhovito, djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom na način da ta imovina bude u službi gospodarskog i demografskog rasta, socijalne pravednosti i zaštite javnog interesa i interesa Grada Karlovca.
Za definiranje godišnjih planova, kao i implementacije cjelokupne Strategije upravljanja imovinom Grada Karlovca, potrebno je koristiti osnovnu podjelu strateških i posebnih ciljeva, koja je sadržana u osnovnom dokumentu Strategije.
S obzirom na različitost i specifičnost pojedinih portfelja imovine, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg upravljanja istima, za svaki portfelj i podportfelj Strategijom i Godišnjim planom su predviđene posebne specifične strateške mjere.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana