Otpad i zaštita okoliša

KORNI - SELEKCIJA OTPADA video!
Prijavite divlje odlaglište otpada na dežurni telefon komunalnog redarstva Grada Karlovca 628-222 ili na LINKU tvrtke "Čistoća". 
PAMETNO ODLOŽI  #BOLJI KARLOVAC SLOŽI informiraj se i preuzmi aplikaciju

OTPAD
je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje. Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno sakupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom. Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš. Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu. U otpadu koji odbacujemo u kućanstvu nalazi se dio koji možemo oporabiti. Otpad nam može zamijeniti neki drugi materijal ili se može pripremiti kako bi zamjenio neki materijal u proizvodnom procesu. Zato je vrlo važno otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti skupljati odvojeno i predavati ovlaštenom obrađivaču. U prilogu donosimo letak tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac s kratkim uputama o načinu odlaganja papira, plastike i stakla u posebne spremnike. VIŠE...
LETAK – odvojeno skupljanje otpada
LETAK - kompostiranje

PLAN POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 
  • Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza II, Mekušje i Švarča (GGK br. 8/15)
  • Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin (GGK br. 8/15)
  • Odluka o odvodnji  otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac- Duga Resa („Glasnik Karlovačke županije“  br. 6a/15)
  • Odluka o naknadi za zbrinjavanje komunalnog otpada na području grada Karlovca (GGK br. 12/2006.)
  • Odluka o naknadi vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta «Ilovac» (GGK br. 12/2006.)
  • Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča (GGK br. 12/16)
  • Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin (GGK br. 12/16)
     

 
 

 

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana