Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Karlovca

15.02.2022.
Savjetovanje je završeno.
Članak 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN broj 125/11, 64/15, 112/18) i članak 14. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 112/18) propisuje da se uvjeti i postupak natječaja određuju u skladu s odlukom Ministarstva državne imovine, županijske skupštine, Gradske skupštine Grada Zagreba odnosno gradskog ili općinskog vijeća.  
Članak 35. st. 8. Zakona o vlasništvu  i drugim stvaranim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 76/06, 141/06, 146/18, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) propisuje da će se na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica područne  (regionalne) samouprave na odgovarajući način primjenjivati pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba. Isto vrijedi i za pravo vlasništva ustanova te s njima izjednačenih pravnih osoba.
Ministarstvo državne imovine je 29.11.2019. godine donijelo Odluku o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-01/19-01/186, URBROJ: 536-02/01-19-02, kojom su propisani uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH i pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH, kojom odlukom je početna cijena za poslovne prostore definirana na način da se  početni iznos mjesečne zakupnine određuje u iznosu najviše zakupnine određene prema kriterijima JLP(R)S, bez obzira na djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru.  Primjenom ovih odredbi, na istovjetan način će se regulirati postupanje prilikom zasnivanja zakupnog odnosa za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca i RH.
S obzirom da se visina početne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca nije mijenjala od 2003. godine, bilo je potrebno istu korigirati.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana