POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - sredstva za čišćenje i održavanje

Rok 9. 12. 2016.
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
KLASA: 406-02/16-.04/11
URBROJ: 2133/01-12-02/08-16-1
Karlovac, 30.studenoga 2016.
 
PREDMET:    Bagatelna nabava – sredstva za čišćenje i održavanje
 
Poštovani,
ovim putem upućujemo Vam poziv za dostavu ponuda za nabavu sredstava za čišćenje i održavanje zgrada Gradske uprave grada Karlovca u 2017. godini. U privitku se nalazi troškovnik koji molimo  da popunjen, potpisan i sa štambiljem skeniran vratite najkasnije do dana 9.prosinca 2016. (petak) godine na e-mail adresu dalibor.sestak@karlovac.hr
Navedene količine u Troškovniku su okvirne. Stvarno nabavljena količina na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, ali ne smije prijeći procijenjenu/planiranu vrijednost predmetne nabave.
Procijenjena vrijednost nabave je 96.000,00 kn bez PDV-a.
Roba se isporučuje na adresu Grad Karlovac, Banjavčićeva 9,  Karlovac.
Početak isporuke je po potpisu ugovora o nabavi robe za čišćenje i održavanje, koji se primjenjuje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.
Jedinične cijena moraju biti nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Rok isporuke robe: sukcesivno u roku od najkasnije dva dana od zaprimljenog mjesečnog zahtjeva naručitelja.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana