Natječaj za prodaju nekretnina - Trg Franje Ksaverskog 3

Rok za dostavljanje ponuda je 14. 2. 2020. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca (GGK 03/13 i 08/15) i na temelju Odluke Gradonačelnika grada Karlovca KLASA: 944-18/16-01/03, URBROJ: 2133/01-10-01/03-20-30 od dana 20. siječnja 2020. godine, Grad Karlovac raspisuje sljedeći
 NATJEČAJ
za prodaju nekretnina 
Prodaju se kao cjelina suvlasnički dijelovi nekretnine u Karlovcu, na Trgu Sv. Franje Ksaverskog 3 i to:- 11/100 dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3437/81, Trg Sv. Franje Ksaverskog, površine 2408 m2, koja se sastoji od dvorišta, površine 1853 m2 i poslovne zgrade, Trg Sv. Franje Ksaverskog, površine 555 m2, odnosno ukupne površine 2408 m2, upisane u zk. ul. broj 478, k.o. Karlovac II, povezane s etažnim vlasništvom E-2 posebnog dijela predmetne nekretnine i to: knjižnica – poslovni prostor u prizemlju, površine 79,11 m2, s ulazom na jugozapadnoj strani. Ovom posebnom dijelu pripada dio dvorišta (neizgrađeni dio zemljišta), površine 44 m2 oznake 2-D. Poslovni prostor se sastoji od šest poslovnih prostorija oznake 2-PR, površine 79,11 m2;  i
- 17/100 dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3437/81, Trg Sv. Franje Ksaverskog, površine 2408 m2, koja se sastoji od dvorišta, površine 1853 m2 i poslovne zgrade, Trg sv. Franje Ksaverskog, površine 555 m2, odnosno ukupne površine 2408 m2, upisane u zk. ul. broj 478, k.o. Karlovac II, povezane s etažnim vlasništvom E-3 posebnog dijela predmetne nekretnine i to: dječji vrtić – poslovni prostor u prizemlju, površine 127,45 m2, s ulazom na jugozapadnoj strani. Ovom posebnom dijelu pripada dio dvorišta (neizgrađeni dio zemljišta) površine 447 m2 oznake 3-D. Poslovni prostor se sastoji od dvanaest poslovnih prostorija oznake 3-PR, površine 127,45 m2.
Predmetna nekretnina je energetskog razreda E.
Nekretnina se prodaje u viđenom stanju te prodavatelj ne odgovara niti za vidljive, niti za eventualne skrivene materijalne i pravne nedostatke prodane stvari.
Početna kupoprodajna cijena predmetnih suvlasničkih dijelova nekretnine iznosi 513.000,00 kuna.
Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske. Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Grad Karlovac može prikupljati, obrađivati i koristiti dane osobne podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu 10 % od početne cijene nekretnine iz točke 1. ovog natječaja na račun broj: IBAN: HR7824000081817900000, model 68, poziv na broj 7757- OIB, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njezinog OIB-a.Odabranom ponuditelju uplaćena se jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe – ime, prezime, adresu prebivališta i OIB;
za pravne osobe – naziv (tvrtku), adresu sjedišta, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
iznos ponuđene kupoprodajne cijene;
broj računa - IBAN i naziv poslovne banke ponuditelja u slučaju vraćanja jamčevine.
Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti:
izvornik ili presliku osobne iskaznice ili domovnice (za fizičke osobe);
izvornik ili presliku rješenja o registraciji, odnosno izvornik ili presliku izvatka iz odgovarajućeg registarskog upisnika (za pravne osobe);
potvrdu o uplati jamčevine;
izjavu da je vezan svojom ponudom minimalno šezdeset dana računajući od dana otvaranja pisanih ponuda;
izjavu da u cijelosti prihvaća sve uvjete natječaja;
izjavu kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti s Gradom Karlovcem ugovor o kupoprodaji;
dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).
Ponude s dokumentima iz točke 5. ovog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU 11/100 DIJELA  I 17/100 DIJELA NEKRETNINE OZNAKE K.Č.BR. 3437/81, K.O. KARLOVAC II – NE OTVARATI“ na adresu Grad Karlovac, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Banjavčićeva broj 9, 47 000 Karlovac.
Rok za dostavljanje ponuda je 14.02.2020. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
Ponude će se otvarati dana 14.02.2020. godine u 12,00 sati. Natjecatelji koji su dostavili pisane ponude imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda.
Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude, kao niti ponude onih ponuditelja, koji do zaključno zadnjeg dana roka za dostavljanje ponuda imaju dospjele neispunjene novčane obveze po bilo kojoj osnovi prema Gradu Karlovcu i trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Karlovca: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Zelenilo d.o.o. Karlovac, Čistoća d.o.o. Karlovac, Mladost d.o.o. Karlovac, Inkasator d.o.o. Karlovac, Hrvatski radio Karlovac d.o.o. Karlovac, Gradska toplana d.o.o. Karlovac i Hostel Karlovac d.o.o. Selce. Smatra se da je novčana obveza ispunjena kada banci kod koje se vodi žiro račun vjerovnika, stigne novčana doznaka u njegovu korist.
Grad Karlovac ima pravo odustati od prodaje u svakom trenutku prije zaključenja, odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, troškove i sl.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda te će ponuditelji o istoj biti obaviješteni pisanim putem.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete javnog natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena odustane od ponude ili ne zaključi s Gradom Karlovcem kupoprodajni ugovor u roku određenom odlukom o prihvatu ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena, bez prava na kamate, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
S odabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Kupoprodajni ugovor može sadržavati odredbe o različitim vrstama osiguranja plaćanja kupoprodajne cijene i ispunjenja obveza iz kupoprodajnog ugovora (uvjetovanje pristanka na uknjižbu, bankarska garancija, hipoteka, zadužnica i sl.).
Kupac je dužan platiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora s Gradom Karlovcem. Pravo vlasništva kupac može upisati u zemljišnu knjigu nakon što plati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i eventualnih zakonskih zateznih kamata. Grad Karlovac ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s isplatom kupoprodajne cijene.
U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora kupac nema pravo na povrat jamčevine, niti pravo na zakonske zatezne kamate na kupoprodajnu cijenu od dana uplate do dana povrata kupoprodajne cijene kupcu.
Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti na adresi iz točke 6., soba broj 58, telefon: 047/628-167.